Vad betyder orden?

Vid politiska sammanträden och andra möten inom organisationen används termer som kan vara svåra att förstå. I den här ordlistan förklaras en del av dessa ord.

Ajournera

Man tar en paus eller skjuter upp ett ärende till en senare tidpunkt under sammanträdet.

Allmän handling

En allmän handling är en handling (brev, e-brev, fax, protokoll, beslut med mera) som har kommit in till kommunen eller som kommunen själv har tagit fram. Allmänna handlingar kan vara offentliga (tillgänglig för alla) eller sekretessbelagda. Alla allmänna offentliga handlingar har du rätt att ta del av.

Bereda

Att bereda ett ärende, till exempel en motion, innebär att faktaunderlag tas fram och frågan diskuteras bland tjänstemän och politiker. Kommunstyrelsen bereder ärenden som kommunfullmäktige beslutar om.

Bordläggning

Beslutet skjuts upp till nästa sammanträde. Under tiden får inte någon ytterligare beredning av ärendet göras.

Dagordning

Innehåller de ärenden som ska behandlas på mötet.

Delegera

Man överlåter arbete och beslutsrätt till någon annan.

Enkel fråga

Är en enklare form av interpellation. Vid en enkel fråga är det endast den frågande och den svarande som får debattera och leder inte till något beslut.

GDPR

Dataskyddsförordningen, allmänna dataskyddsförordningen, DSF eller GDPR efter engelskans General Data Protection Regulation, är en europeisk förordning med syftet att stärka och harmonisera skyddet för levande, fysiska personer inom Europeiska unionen vid hantering av personuppgifter.

Interpellation

Är en omfattande fråga från en kommunfullmäktigeledamot. Svaret kan leda till en diskussion av alla ledamöter i fullmäktige. Interpellationer leder inte till beslut.

Justering

Ett protokoll ska justeras av ordförande och två justeringsmän. Dessa skriver sina namn på det färdiga protokollet för att intyga att protokollet korrekt återger det som sammanträdet beslutade om.

Jäv

Är när någon av ledamöterna personligen är berörd av ett ärende. En ledamot som är jävig ska lämna sammanträdet och en ersättare går in i dens ställe när ärendet behandlas och beslutas.

Kungörelse

Att kungöra är detsamma som att offentliggöra att exempelvis ett sammanträde ska hållas. En kungörelse om fullmäktiges sammanträde måste göras minst en vecka före sammanträdet och anslås på kommunens digitala anslagstavla. Kungörelsen behöver endast innehålla tid och plats för sammanträdet.

Medborgarförslag

Är en möjlighet för kommunens invånare att komma med förslag eller lämna synpunkter på kommunens verksamheter. Medborgarförslagen är din möjlighet till ett ökat deltagande i den lokala demokratin.

Motion

Är ett förslag till kommunfullmäktige från en ledamot. En motion kan endast lämnas av ledamöter i fullmäktige. Ett bifall till motionen betyder att kommunen ska göra så som motionären föreslår.

Offentlighetsprincipen

Offentlighetsprincipen innebär att alla svenska och utländska medborgare har rätt att ta del av allmänna, offentliga handlingar hos myndigheter och förvaltningar. Syftet är att ge dig insyn i den kommunala verksamheten.

Presidium

Presidiet utgörs av ordinarie-, 1:e vice- och 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige, styrelse eller nämnd.

Proposition

Ett annat ord för förslag. Ett förslag till beslut vid omröstning framställs av ordföranden. En propositionsordning är det sätt som ordföranden lägger fram förslagen till omröstning på.

Remiss

Är synpunkter från andra i ett ärende. Myndigheter, organisationer eller personer som får säga vad de tycker om nya förslag.

Reservation

Innebär att en ledamot är mot ett beslut som fattats. En reservation lämnas antingen skriftligt eller muntligt och tas alltid med i protokollet.

Sekretesslagen

Anger vilka uppgifter som är sekretessbelagda. Det innebär att kommunen, med stöd av lagen, avgör vad som ska sekretessbeläggas. Syftet med sekretess är att skydda människor i ärenden som rör myndighetsutövning mot enskild individ.

Votering

I första hand röstar ledamöterna genom att rösta ja, nej eller avstå från att delta i beslut om det förslag man röstar om. Ordförande avgör vilket förslag som fick flest ja-rop. Det kallas att besluta genom acklamation. Om någon begär votering ska rösterna räknas.

Återremiss

Återremiss innebär att fullmäktige, styrelse, nämnder eller utskott skickar tillbaka ärendet för ny beredning. Ärendet ska då beredas ytterligare innan ett nytt förslag kommer tillbaka för beslut.

Överklagan

Ett beslut i fullmäktige, styrelsen och nämnder kan normalt överklagas. Ett annat ord för detta är att medborgarna i kommunen har besvärsrätt. Ett beslut som inte kan överklagas enligt annan lagstiftning överklagas till Förvaltningsrätten, som gör en laglighetsprövning. Ett beslut kan endast upphävas om:

  • det inte har tillkommit på rätt sätt; "i laga ordning"
  • det gäller något som kommunen inte kan besluta om
  • kommunen har överskridit sina befogenheter, eller om beslutet strider mot någon lag