Kortfattad beslutsprocess

Varför tar det så lång tid när kommunen ska fatta beslut?

Kommuner i Sverige har stor frihet att bestämma över sin verksamhet genom det kommunala självstyret. Varje nämnd och styrelse måste ändå behandla ett ärende enligt vissa regler.  

 1. Ärendet kommer in 
  Ärendet kommer till oss. Ett ärende kan vara en skrivelse från en myndighet, ett företag, en privatperson, en tjänsteman eller från ett utskott eller en nämnd inom kommunen.
 2. Registrering
  Ärendet stämplas med ankomstdatum och registreras med ett diarienummer. Diarienumret används för att hålla reda på ärendet och för att underlätta sökning.
 3. Beredning
  Beredning innebär att ett underlag för beslut tas fram. En tjänsteman inom den egna nämnden eller styrelsen lämnar ett yttrande i ärendet.
 4. Sammanträde
  Nämnden, kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige sammanträder och fattar beslut i ärendet.
 5. Beslut, protokoll
  Ett sammanträdesprotokoll skrivs och justeras.
 6. Expediering, arkivering
  Beslutet expedieras till berörda förvaltningar eller medborgare. Ärendet avslutas och arkiveras.