Ungdomsfrågor

Rättviks kommun har ett råd för ungdomsfrågor. Rådet är forum för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan ungdomsrepresentanter i åldern 13-25 år och kommunstyrelsen.

I rådet kan unga i Rättviks kommun diskutera, väcka och formulera aktuella frågor som rör dem. Rådet ska också vara remissorgan i väsentliga frågor som rör unga i kommunen.

Kommunens företrädare ska informera rådet om planer och förändringar när det gäller viktigare frågor som berör unga i kommunen. Synpunkter ska inhämtas i så tidigt skede att de kan påverka ärendets handläggning i kommunstyrelsen.

Rådet består av intresserade ungdomar, högst sex per sammanträde, tre ledamöter ur kommunstyrelsen och en tjänsteman som sekreterare. Rådet ska sammanträda fyra gånger per år.

Kontakt

Rättviks kommun
0248-70 000 vx
kommun@rattvik.se

Postadress
Rättviks kommun
795 80 Rättvik