Rättviks kommun
Rättviks kommun

Ungdomsfrågor

Rättviks kommun har ett råd för ungdomsfrågor. Rådet är forum för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan ungdomsrepresentanter i åldern 13-25 år och kommunstyrelsen.

I rådet kan unga i Rättviks kommun diskutera, väcka och formulera aktuella frågor som rör dem. Rådet ska också vara remissorgan i väsentliga frågor som rör unga i kommunen.

Kommunens företrädare ska informera rådet om planer och förändringar när det gäller viktigare frågor som berör unga i kommunen. Synpunkter ska inhämtas i så tidigt skede att de kan påverka ärendets handläggning i kommunstyrelsen.

Rådet består av intresserade ungdomar, högst sex per sammanträde, tre ledamöter ur kommunstyrelsen och en tjänsteman som sekreterare. Rådet ska sammanträda fyra gånger per år.

Kontakt

Ordförande
Annette Riesbeck (C)
Vice ordförande
Susanne Säbb Danielsson (FP)
0248-70 000 vx

Rättviks kommun
0248-70 000 vx
rattvik@rattvik.se

Postadress
Rättviks kommun
795 80 Rättvik