Längre vistelse utomlands

Alla barn som är folkbokförda i Sverige har skolplikt från höstterminen det år de fyller sex år. Att ha skolplikt betyder bland annat att du som vårdnadshavare måste se till att ditt barn kommer till skolan.

Rätt till utbildning

Alla barn med skolplikt har också rätt till utbildning. Att ha rätt till utbildning betyder att ditt barn har rätt till gratis utbildning i svensk skola (förskoleklass, grundskola och grundsärskola). Rätten till utbildning är en skyddad rättighet enligt svensk lag, och grundskoleförvaltningen ansvarar för att se till att skolpliktiga barn som bor i Rättvik får den utbildning de har rätt till.

Närvaroplikt
Alla barn som går i skolan har en så kallad närvaroplikt. Det betyder att ditt barn ska gå i skolan och delta i undervisningen, så länge det inte finns giltiga skäl för ditt barn att inte gå i skolan. Exempel på giltiga skäl för att inte gå skolan är om ditt barn är sjuk eller har fått beviljad ledighet.

Regler för ledighet gäller inte för längre utlandsvistelser

Det är ingen rättighet för skolpliktiga barn att vara lediga från skolan. Huvudregeln är att eleverna ska vara i skolan. Läs mer om ledighet på Skolverkets webbplats Ledighet i skolan - Skolverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Rektorer, eller någon som rektorerna utser, kan i vissa fall bevilja ledighet för ditt barn. Rektorer kan bara bevilja ledighet som är längre än tio dagar, om de anser att det finns synnerliga skäl. Synnerliga skäl betyder att det måste finnas en mycket stark anledning för barnet att få vara ledig från skolan. Att åka på semester med familjen är vanligtvis inte ett synnerligt skäl för att få ledighet.

Rektorer kan inte bevilja ledigheter månadsvis. Därför gäller inte reglerna för ledighet för längre utlandsvistelser.

Skolplikt och längre vistelse utomlands

Om du vill att ditt barn ska åka utomlands under en längre period kan skolplikten för ditt barn ta slut.

Ingen skolplikt om barnet är utomlands över sex månader
I Rättviks kommun gäller oftast att ditt barn inte har skolplikt om hen är utomlands längre än sex månader av sitt läsår. Därför är det viktigt att du skickar in en anmälan till oss tre månader innan vistelsen utomlands, så att vi kan bedöma om barnet fortsätter att ha skolplikt eller inte. Om vi inte får in din anmälan kommer vi att behöva kontakta er tills vi får en anmälan.

Detta händer om ditt barn inte längre har skolplikt
När ditt barn inte längre har skolplikt i Sverige kommer barnet inte längre att få gå kvar på sin nuvarande skola. Om ditt barn kommer tillbaka till Sverige har hen som vanligt skolplikt och rätt till utbildning. Vi kan dock inte garantera att det blir i samma skola eller åldersgrupp.

Detta händer om ditt barn fortsätter att ha skolplikt
Om vi bedömer att ditt barn har fortsatt skolplikt är du som vårdnadshavare skyldig att se till att barnet kommer till skolan och fortsätter sin skolgång i Sverige.

Om du vill att ditt barn ska gå i skola utomlands

Huvudregeln är att ditt barn ska gå i skolan i Sverige. Men ibland kan det vara nödvändigt att barnet går i skolan utomlands under en tid. Under vissa speciella förutsättningar kan vi bevilja att ditt barn får fullgöra sin skolplikt på en skola utomlands. Du behöver då ansöka om att ditt barn ska få fullgöra skolplikten på annat sätt än att gå i den svenska skolan. Det är utbildningschefer (rektorernas chefer) som bedömer om ditt barn får fullgöra sin skolplikt på annat sätt eller inte. För att vi ska hinna ta beslut om din ansökan behöver du lämna den till oss minst tre månader innan skolgången utomlands.

Det här krävs för att ditt barn ska få göra sin skolplikt utomlands
Kraven är höga för att ditt barn ska få lov att fullgöra sin skolplikt på annat sätt än i skola i Sverige. Det är mycket ovanligt att ett barn får fullgöra sin skolplikt på annat sätt. För att vi ska bevilja att ditt barn får fullgöra sin skolplikt på att annat krävs tre saker:

1. Skolan i utlandet är ett fullgott alternativ till utbildningen i den svenska grundskolan
Vi bedömer alltid varje skola individuellt, och fattar beslut om skolan i utlandet är ett fullgott alternativ till utbildningen i den svenska grundskolan utifrån följande faktorer:

• Skolan följer den svenska läroplanen

• Skolan har kursplanerna i svensk grundskola som utgångspunkt i utbildningen

Det är inte tillräckligt att du som vårdnadshavare själv undervisar barnet med stöd från ditt barns tidigare skola i Sverige.

2. Det går att få insyn i barnets skolgång i skolan utomlands
Att det går att få insyn i barnets skolgång i skolan utomlands betyder att grundskoleförvaltningen ska kunna följa upp ditt barns kunskaper i skolan. Vi vill också få information om att ditt barns skola följer en plan för undervisningen. Det är också viktigt att vi får veta om ditt barn är närvarande i undervisningen.

3. Det finns synnerliga skäl för att få fortsätta att ha skolplikt utomlands
Vi gör alltid en individuell bedömning när det kommer till om det finns synnerliga skäl. Synnerliga skäl innebär att det måste finnas ett mycket starkt skäl till att ditt barn inte kan stanna i Sverige för att gå i skolan.

Exempel på ett synnerligt skäl är att det är nödvändigt för dig som vårdnadshavare att arbeta utomlands och att barnet måste följa med. Tänk då på att arbetet eller studierna ska vara på uppdrag av arbetsgivare och att du ska kunna styrka detta genom till exempel intyg från arbetsgivare. Att du själv väljer att arbeta utomlands, till exempel genom distansarbete, är inte ett synnerligt skäl.

Så gör du för att ansöka om ledighet
Fråga efter blanketten ”Ansökan om att fullgöra skolplikten på annat sätt” på ditt barns skola. Tänk på att lämna ansökan till oss minst tre månader innan skolgången utomlands.

Varaktig vistelse utomlands

Skolplikt gäller inte barn som varaktigt vistas utomlands (Skollagen 7 kap. 2 §). I normalfallet ska en familj som bosätter sig utomlands också skriva sig utomlands, vilket gör att skolplikten upphör per automatik. Om en utlandsvistelse bedöms som varaktig trots att familjen fortsatt är folkbokförd i Sverige kan kommunen fatta beslut om att skolplikten upphör.

Anmäla varaktig utlandsvistelse
Om vårdnadshavare planerar att flytta utomlands med skolpliktiga barn under en längre tid men fortsatt vara folkbokförd i kommunen ska detta meddelas till rektor som då skickar blanketten ”Anmälan om varaktig vistelse utomlands”. Ärendet ska utredas och rektor kan bland annat behöva underlag som visar att familjen eller eleven verkligen kommer att lämna landet och vara utomlands under den stipulerade tiden. Utifrån utredningen fattas beslut om skolplikten ska upphöra eller inte. Alla aktuella handlingar i ärendet diarieförs och vårdnadshavare får beslut per post. Beslut kan överklagas till förvaltningsrätten.

Hur lång är en varaktig vistelse?
Det finns ingen fastslagen tidsgräns avseende vad som ska bedömas som varaktig vistelse utan en sammantagen bedömning får göras utifrån den information som lämnats av vårdnadshavare. I Rättviks kommun görs generellt bedömningen att varaktig vistelse vid en utlandsvistelse är en sammanhängande period om minst sex månader av läsåret (jfr stadigvarande vistelse i skatterättsliga sammanhang RÅ 2008 ref. 16). 3.1.2. Vad händer vid ett godkännande? Om utredningen kommer fram till att kriterierna för varaktig vistelse utomlands uppfylls upphör skolplikten för eleven. Rättviks kommuns ansvar för att skolplikten fullgörs upphör därmed och barnet mister sin skolplacering. Rektor ska i början av varje nytt läsår, eller efter att det aktuella intyget om varaktig vistelse utomlands har gått ut, begära in nya intyg. Detta ska göras så länge eleven har kvar sin folkbokföring i Rättviks kommun.

Om en elev, trots anmälan om varaktig vistelse utomlands, inte flyttat eller fullföljt inlämnad information ska en utredning påbörjas kring elevens frånvaro. Rektor på elevens skola ansvarar för en att sådan utredning upprättas och genomförs.

Vad händer vid ett avslag?
Om utredningen kommer fram till att kriterierna för varaktig vistelse utomlands inte uppfylls har eleven fortsatt skolplikt. Det innebär att eleven ska fortsätta att gå i skolan i Sverige alternativt ansöka om att fullgöra skolplikten på annat sätt.

Om en elev flyttat utan anmälan
Om en elev flyttar/flyttat utomlands utan att skolan meddelats, ska skolan göra en utredning kring elevens frånvaro. Skolan meddelar förvaltningen om det är aktuellt med en utredning om varaktig vistelse utomlands

Vad händer om eleven flyttar tillbaka?
Om eleven återkommer till Sverige har eleven skolplikt på nytt. Det är inte säkert att eleven får komma tillbaka till samma skola som innan utlandsvistelsen.

Så gör du för att anmäla om varaktig vistelse utomlands
Fråga efter blanketten ”Anmälan om varaktig vistelse utomlands” på ditt barns skola. Tänk på att lämna ansökan till oss minst tre månader innan utflyttning.