Ledighet för elev

Enligt skollagen har barn som är folkbokförda i Sverige skolplikt. Skolplikten gäller från förskoleklass till dess att barnet avslutat årskurs 9.

Ledighet
Att vara ledig mer än på skolans lov är en möjlighet men ingen rättighet.

Enligt skollagen får en skolpliktig elev beviljas kortare ledighet, upp till tio läsdagar per läsår, för så kallade enskilda angelägenheter. Det kan vara vissa resor, familjehögtider eller religiösa högtider.

Om man måste vara ledig längre än 10 dagar per läsår kan man få det om det finns synnerliga skäl för det.

Ansöka om ledighet
Om en elev behöver vara ledig under terminen måste du som vårdnadshavare eller myndig elev ansöka om det. Blankett för ledighetsansökan hittar du nedan.

Rektor beslutar
När en elev ansöker om ledigt så ser rektor över hur det ser ut för eleven i skolan och man tittar på sådant som hur länge eleven ska vara ledig, hur bra det går i skolan, hur viktig frånvaron är för eleven och hur den förlorade undervisningen ska kunna tas igen medan eleven är borta. Det är skolans rektor som bestämmer om eleven får ledigt, men vid kortare ledighet kan rektor låta en ansvarig lärare ta beslut om ledigheten.

Fullgöra skolplikten på annat sätt
Skolplikten är både en rättighet och en skyldighet för barn att få sin utbildning i den svenska skolan. Men i särskilda fall kan ett barn få gå i skolan på annat sätt och det är barnets hemkommun som bestämmer hur man får göra. Några exempel kan vara att barnet får sin undervisning vid en filminspelning eller i en skola som tillhör ett annat lands skolsystem.

Skolpliktens upphörande vid utlandsvistelse
I vissa undantagsfall kan en elev fullgöra skolplikten på annat sätt än i ordinarie grundskola, tillexempel i skola utomlands.

Se vidare information: Längre vistelse utomlands