Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS,  har ett övergripande ansvar för att du som vårdas inom kommunens hälso- och sjukvård får en säker vård av god kvalitet.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska ska

  • se till att det finns rutiner som främjar en god och säker vård
  • bedriva kvalitets- och säkerhetsarbete
  • ange vilken kompetens som behövs med hänsyn till de krav som ställs på hälso- och sjukvårdsverksamheten
  • se till att samverkan och samordning med vårdresurser inom och utanför den egna verksamheten fungerar på ett för patienten tillfredsställande sätt
  • utreda och anmäla allvarliga händelser till IVO, Inspektionen för vård och omsorg, Lex Maria

Anser du att du eller din närstående drabbats av, eller utsatts för risk att drabbas av skada eller sjukdom i samband med vård eller behandling, kan du anmäla detta till den medicinskt ansvariga sjuksköterskan i kommunen.

Kontakt

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
0248-70 610