Framtidsfullmakt

Börjar en anhörig få svårt att sköta sin ekonomi eller har svårt att klara sig? Då finns andra möjligheter att hjälpa den anhörige i stället för att ordna godmanskap.

Två förslag för att hjälpa en anhörig

Föräldrabalken 17 kap.
Anhörigas behörighet att rättshandla i vissa fall

Om det är uppenbart att någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller något liknande förhållande inte längre har förmåga att ha hand om sina ekonomiska angelägenheter, är en anhörig behörig att för den enskilde vidta ordinära rättshandlingar med anknytning till dennes dagliga livsföring. Det är den anhörige som ska bedöma om behörigheten gäller.

Behörigheten gäller i tur och ordning för

  1. make eller sambo,
  2. barn,
  3. barnbarn,
  4. föräldrar,
  5. syskon, och
  6. syskonbarn.

Behörigheten för en anhörig gäller inte i de frågor där den enskilde företräds av en god man, en förvaltare eller en framtids­fullmakts­havare.

Den som är behörig ska handla i enlighet med den enskildes intressen och då beakta den enskildes vilja eller förmodade inställning,

För att få större möjligheter att hjälpa de anhöriga kan man för­bereda genom att skriva en framtidsfullmakt som ger generell behörighet, exempelvis vid kontakt med bank.

Lag (2017:310) om framtidsfullmakter

Som ett alternativ till införande av godmanskap finns möjlighet att utfärda en framtidsfullmakt.

En framtidsfullmakt är en fullmakt som någon (fullmaktsgivaren) ger åt en fysisk person (fullmaktshavaren) att företräda fullmaktsgivaren för det fall han eller hon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller något liknande förhållande varaktigt och i huvudsak inte längre har förmåga att ha hand om de angelägenheter som fullmakten avser.

En framtidsfullmakt får omfatta ekonomiska och personliga angelägenheter. Fullmaktshavaren ska bevaka fullmaktsgivarens rätt i de angelägenheter som framtidsfullmakten omfattar.

En framtidsfullmakt kan inte göras oåterkallelig. Det är fullmakts­havaren som ska bedöma om framtidsfullmakten har trätt i kraft om inte annat bestämts.