Kommunfullmäktige 28 april 2022

On demand-sändning – sändning i efterhand.

  Mötet öppnas
  Allmänhetens frågestund

  Ärenden:

  Information från kommunfullmäktiges- och kommunstyrelsens presidier

  Mottaganden

 1. Inkommen motion angående förändring av tjänsteskrivelser, KLK 2022/231 009
 2. Inkommen motion angående Dykdalberna för att befästa Enåns landmärken, KLK 2022/221
 3. Inkommen motion angående riktlinjer för sponsring, KLK 2022/230 009
 4. Informationsärenden

 5. Information från kommunrevisionen 2022
 6. Beslutsärenden

 7. Avloppslösning för byar, KLK 2019/344 35
 8. Kommunalt partistöd 2022, KLK 2022/115 104
  (På grund av tekniska problem är delar av ljudet dåligt. Vi ber om ursäkt för detta.)
 9. Äskande om tilläggsanslag för 2022, revisionen, KLK 2022/141 00
  (På grund av tekniska problem är delar av ljudet dåligt. Vi ber om ursäkt för detta.)
 10. Reviderad taxa för kart och mättjänster, KLK 2022/100 229
 11. Revidering av avfallsplan, KLK 2022/101 000
 12. Ej verkställda beslut socialförvaltningen 2022, KLK 2022/55 750
 13. Handlingsprogram Lagen om skydd mot olyckor, LSO,Rättviks kommun, KLK 2022/4 17
 14. Valärenden

 15. Val av ersättare efter Per-Olof Back som ersättare i Miljö- och byggnadsnämnden
 16. Avsägelse som ordförande och ledamot i Krisledningsnämnden, Jonny Jones (C). Val av ledamot och ordförande i Krisledningsnämnden.
 17. Avsägelse som ordförande och ledamot i Rättviks kommunhus AB, Jonny Jones (C). Val av ny ordförande och ledamot i Rättviks kommunhus AB.
 18. Sammanträdet avslutas