Kommunfullmäktige 9 juni 2022

On demand-sändning – sändning i efterhand.

  Mötet öppnas
  Allmänhetens frågestund

  Ärenden:

  Informationsärenden

 1. Information från kommunfullmäktiges- och kommunstyrelsens presidier samt kommunrevisionen 2022, KLK 2022/86 89
 2. Beslutsärenden

 3. Årsredovisning 2021, KLK 2022/131 00
 4. Avsättning till resultatutjämningsreserv 2021, KLK 2022/180 04
 5. Nettokostnadsramjustering mellan socialförvaltning och gemensam VIA-nämnd, KLK 2022/344 04
 6. Redovisning nr 1 2022 av ej färdigbehandlade medborgarförslag, KLK 2022/332 00
 7. Redovisning nr 1 av ej färdigbehandlade motioner 2022, KLK 2022/331 009
 8. Avsägelse som styrelseledamot i Dala Vatten och Avfall AB, Thomas Wärnhem (M)
 9. Sammanträdet avslutas