Kommunfullmäktige 24 februari 2022

On demand-sändning – sändning i efterhand.

  Mötet öppnas

  Utdelning av premier till ungdomar från Rättviks föreningar som fått mästerskapsmedaljer under 2021

  Allmänhetens frågestund

  Ärenden:

  Mottaganden

 1. Motion om inventering av ödehus i Rättviks kommun, KLK 2022/109 009
 2. Motion angående arbetskläder i kommunens verksamheter, KLK 2022/111 009
 3. Informationsärenden

 4. Information från kommunfullmäktiges- och kommunstyrelsens presidier samt kommunrevisionen 2022, KLK 2022/86 89
 5. Information - SCB Medborgarundersökning 2021, KLK 2022/81
 6. Beslutsärenden

 7. Utökad gemensam vuxenutbildningsnämnd Leksand-Rättvik, KLK 2021/413 615
 8. Taxor och avgifter inom vård och omsorg 2022, KLK 2021/857 206
 9. Vägbidrag till kommunens vägföreningar, KLK 2021/889 00
 10. Revidering avfallsföreskrifter, KLK 2022/67 710
 11. Fullmäktigeberedning för Hållbart Rättvik, KLK 2022/60 07
 12. Beslut om antagande för detaljplan, del av Stora Lissbrändan, KLK 2019/319 214
 13. Beslut om antagande för detaljplan, Ljugarudden, KLK 2020/281 214
 14. Beslut om antagande för detaljplan Magistern 2, Rättvik., KLK 2019/657 214
 15. Beslut om antagande av ändring av detaljplan genom upphävande av fastighetsindelningsbestämmelser för Stora Lissbrändan, KLK 2021/766 217
 16. Motion om gratis vaccinering för kommunens vårdpersonal, KLK 2019/765 009
 17. Motion nr1 angående distanskontor, KLK 2021/157 009
 18. Motion gällande dokumentation i skolan, KLK 2021/337 009
 19. Motion angående badstränderna i Ore, KLK 2021/338 009
 20. Motion angående bättre tillvaratagande av lärarnas kompetenser, KLK 2021/343 009
 21. Motion angående skolsocionomer i stället för mentorskap, KLK 2021/342 009
 22. Motion om att utse Årets Intraprenör, KLK 2016/596 009
 23. Motion "Våra byar i Rättvik berättar", KLK 2021/180 009
 24. Motion angående rutiner för föreningsbidrag, KLK 2021/340 009
 25. Avsägelser och nyval

 26. Avsägelse som kommunstyrelsens ordförande Jonny Jones (C) och val av ny ordförande i kommunstyrelsen, KLK 2022/85
 27. Val av ombud efter Jonny Jones (C) vid stämmor eller möten där kommunen är ägare, delägare eller medlem 2022-03-01–2022-12-31, KLK 2022/119 11
 28. Val av ledamot efter Jonny Jones (C) till Utveckling i Dalarna Holding AB, KLK 2022/121 102
 29. Val av sex (6) ledamöter samt ordförande till fullmäktigeberedningen "Hållbart Rättvik", KLK 2022/120 11
 30. Extra - Avsägelse från Margareta Ryding (M) som ersättare i kommunstyrelsen
 31. Extra - Avsägelse från Margareta Ryding (M) som ersättare i Gemensamma vuxenutbildningsnämnden
 32. Sammanträdet avslutas