Kommunfullmäktige 10 november 2022

On demand-sändning – sändning i efterhand.

  Mötet öppnas
  Allmänhetens frågestund

  Ärenden:

  Informationsärenden

 1. Information från kommunstyrelsens presidie samt kommunrevisionen 2022, KLK 2022/86 89
 2. Avsägelser och nyval

 3. Val av kommunfullmäktiges ordförande för mandatperioden 2022-11-10 – 2026-10-15, KLK 2022/684 11
 4. Val av kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande för mandatperioden 2022-11-10 – 2026-10-15, KLK 2022/685 11
 5. Val av kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande för mandatperioden 2022-11-10 – 2026-10-15, KLK 2022/686 11
 6. Val av valberedning (1 ledamot och 1 ersättare från varje parti) samt 1 ordförande och 1 vice ordförande, KLK 2022/687 11
 7. Beslutsärenden

 8. Delårsrapport 2022, KLK 2022/600
 9. Borgensavgift 2023, KLK 2022/573
 10. Kommunalskatt 2023, KLK 2022/574
 11. Övergripande mål 2023–2025 för att nå vision 2030 samt strategiska mål 2023, KLK 2022/438
 12. Budget 2023–2025 - förvaltningsramar och resultatbudget, KLK 2022/665 041
 13. Taxa för prövning och tillsyn av serveringstillstånd, folkölsförsäljning/servering samt försäljning av tobak och liknande produkter, KLK 2022/627 406
 14. Taxa för kontroll enligt livsmedelslagstiftningen, KLK 2022/626 406
 15. Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, KLK 2022/625
 16. Motion om nybyggnation av förskola i Sätra, KLK 2019/766 009
 17. Motion gällande dokumentation i skolan, KLK 2021/337 009
 18. Motion angående skolsocionomer i stället för mentorskap, KLK 2021/342 009
 19. Motion angående bättre tillvaratagande av lärarnas kompetenser, KLK 2021/343 009
 20. Extra - Avsägelse Roger Hansers (SD)
 21. Sammanträdet avslutas