Ledig kommunal tomtmark i Furudal

Översiktskarta som visar var det finns ledig kommunal tomtmark i Furudal.

Skogsstigen till vänster och Tillhedsvägen till höger

Här finns ledig tomtmark, översikt

Ledig tomtmark finns vid de röda ringarna i kartan ovan.

Kontakt

Mark- och planenheten

mark.plan@rattvik.se

Besöksadress
Kommunhusets flygelbyggnad, Vasagatan 1

Postadress
Rättviks kommun
Mark- och planenheten
795 80 Rättvik