Särskilda boenden

Med särskild boendeform avses permanentboende i särskilt boende och gruppboende.

När behovet av tillsyn eller kraven på trygghet och säkerhet inte längre kan tillgodoses i ordinärt boende ska det finnas möjligheter att flytta till en särskild boendeform. Det särskilda boendet ska kunna erbjuda en god vård som beaktar den enskildes behov av självbestämmande, integritet, trygghet och livskvalitet.

Särskilt boende är avsett för personer som i den dagliga livsföringen har ett behov av omfattande omvårdnadsinsatser. Omvårdnadsbehovet ska inte vara tillfälligt. Personen ska ha behov av insatser dygnet runt eller stor del av dygnet.

Den som önskar flytta till ett särskilt boende ska ta kontakt med en biståndshandläggare för bedömning av behovet.

Kontakt

0248-70 000 vx
fax 0248-70 346
sociala@rattvik.se

Besöksadress
Golfvägen 1 A
795 33 Rättvik

Postadress
Rättviks kommun
Socialförvaltningen
795 80 Rättvik