Bostadsanpassning

Trapphiss.

Kommunen kan ge bidrag till bostadsanpassning för att personer med funktionsnedsättning ska kunna nyttja bostaden på ett ändamålsenligt sätt.

Bostadsanpassningen regleras av Lagen om bostadsanpassning 2018:222.

Vem kan få bostadsanpassning?

Du som har en funktionsnedsättning kan söka bidrag från kommunen för att anpassa din bostad så att den fungerar för dig. Det kan handla om att till exempel ta bort trösklar, byta badkaret till en dusch eller ordna en ramp vid entrén.

Bostadsanpassningsbidrag gäller privatbostäder. Du kan få bidrag för att anpassa ditt hus eller lägenhet men inte fritidsboende. En förutsättning för att få bidrag är att åtgärderna är nödvändiga och att behovet inte kan ordnas på enklare sätt genom till exempel hjälpmedel.

Endast nödvändiga åtgärder

Bidrag lämnas endast om åtgärderna är nödvändiga för att bostaden ska vara funktionell för den funktionshindrade. Nödvändigheten styrks med intyg från i första hand arbetsterapeut, i andra fall från läkare eller annan medicinskt sakkunnig. Bidrag lämnas för en skälig kostnad.

Funktionshindret kan vara fysiskt, psykiskt eller medicinskt och ska vara långvarigt eller permanent bestående.

Vad är inte bidragsberättigat?

Bidrag lämnas inte till åtgärder som är nödvändiga av andra orsaker än funktionshindret, till exempel normalt underhåll eller av byggnadstekniskt skäl. Bidrag till lös egendom lämnas inte.

Köp, byte eller nybyggnad

Vid köp eller byte samt vid nybyggnad av bostad gäller speciella regler. Det krävs särskilda skäl för bidrag om man väljer en bostad som kräver anpassning. Vid nybyggnad ska huset göras lämpligt utan stöd av bidrag. Bidrag kan lämnas till vissa funktionsrelaterade merkostnader.

Samarbete med Leksands kommun

Bostadsanpassningen är ett samarbete med Leksands kommun. Handläggningen finns i Leksand.