Ansökan och regler för tomtkö

Observera att tomtkön upphör 2024-12-31

Kommunstyrelsen beslutade 2023-12-05 att tomtkön i Rättviks kommun ska upphävas 2024-12-31, för att istället övergå till ett arbetssätt med försäljning av småhustomter via fastighetsmäklare.

Hör av dig om du är intresserad av tomtköp eller har frågor till mark.plan@rattvik.se

Nedan hittar du frågor och svar vad som gäller för tomtkö.

Ansökan

Ansökan till kommunens tomtkö ska lämnas in skriftligt på särskild blankett till mark- och planenheten. Sökanden måste vara myndig och endast en ansökan per makar/sambor/partners får lämnas in. Sökanden måste själv avse att bosätta sig på en köpt tomt.

Registrering

Sökanden får plats i kön och könummer då både ansökan och registreringsavgift inkommit till mark- och planenheten. Registreringsavgiften är 200 kronor. Ansökan som kommer in tilldelas närmast lediga könummer. Skulle flera ansökningar och betalningar komma in samma dag lottas köordningen mellan dessa. Ansökan som kommer in sparas till och med det att fakturan för registreringsavgiften förfaller. Betalas inte fakturan slängs ansökan. Köplats kan inte överlåtas på någon annan.

Årsavgift

För att behålla platsen i tomtkön ska en årlig avgift på 200 kronor betalas in till mark- och planenheten. Avgiften betalas via faktura. Fakturan ska vara betald sista dagen i den månad som du ställde dig i tomtkön. Utebliven betalning av faktura resulterar i att du förlorar din plats i kön. Registreringsavgiften räknas som årsavgift det året sökanden registreras i kön.

OSB! Utebliven betalning av faktura resulterar i att du förlorar din plats i tomtkön!

Lediga tomter

Lediga tomter redovisas på kommunens hemsida samt hos mark- och planenheten.

Reservation av lediga tomter

En ledig tomt kan reserveras genom att en intresseanmälan lämnas in till mark- och planenheten. Om flera intresseanmälningar på samma tomt kommer in samma dag reserveras den till den som står högst upp i tomtkön. För nya tomter gäller andra regler.

Annonsering av nya tomter

Nya tomter annonseras genom utskick till alla i tomtkön. Annonsering sker även på kommunens hemsida.

Reservation av nya tomter

Då nya tomter annonseras ska intresseanmälan till dessa tomter lämnas in till mark- och planenheten inom angiven tidsram. Tidsramen anges vid varje annonstillfälle men är oftast två veckor. Efter annonstidens utgång reserveras tomterna till de som lämnat in intresseanmälan. Om flera intresseanmälningar kommit in på samma tomt kommer tomten reserveras för den som står högst upp i tomtkön.

Avsteg från köordningen

Kommunstyrelsen kan besluta om avsteg från köordningen.

Reservationstid med mera

Det kostar inget att reservera en tomt. Reservationstiden är sex månader och inom denna tid ska en bygglovsansökan vara inlämnad till miljö- och byggenheten, annars kommer tomten att återgå till att vara tillgänglig för alla i tomtkön. Om särskilda skäl föreligger kan reservationstiden förlängas i ytterligare sex månader även om bygglovsansökan inte är inlämnad.

Tomtköp, betalning och tillträde

När bygglovet är beviljat ska hela tomten betalas inom 30 dagar. När köpeskillingen är betald ska köpebrev upprättas och sökanden kan söka lagfart och får tillträde till tomten.

Övriga avgifter

Alla övriga kostnader, till exempel lagfartskostnader och anslutningsavgifter, som uppstår i samband med tomtköpet och byggandet bekostar köparen.

Tomtens bebyggande

Tomten vara bebyggd med ett enbostadshus med permanentboende standard senast två år efter tillträdesdagen.

Avregistrering från tomtkön

För att avregistrera sig från tomtkön lämnas en skriftlig/muntlig begäran om detta in till mark- och planenheten. Avregistrering sker även då sökanden fullbordat ett tomtköp eller att sökanden tackat nej till reserverad tomt tre gånger. Inga avgifter betalas tillbaka vid avregistrering.

Avregistrering sker även vid utebliven betalning av årsavgift.

Kontakt

Mark- och planenheten
mark.plan@rattvik.se