Ledig kommunal tomtmark i Rättvik

Ledig tomtmark finns vid de röda markeringarna i kartorna nedan.

Lerdal, Kvarngatan - Vålsvedsvägen.

Kontakt

Mark- och planenheten

mark.plan@rattvik.se

Besöksadress
Kommunhusets flygelbyggnad, Vasagatan 1

Postadress
Rättviks kommun
Mark- och planenheten
795 80 Rättvik