Tobak och e-cigaretter

Från och med 1 juni 2019 gäller Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter. Detta innebär att det krävs tillstånd för att sälja tobaksvaror. För att sälja e-cigaretter och påfyllningsbehållare räcker en anmälan.

Tobak

Detaljhandel och partihandel med tobaksvaror endast bedrivas endast av den som har tillstånd för sådan handel. Detta innebär alltså att de som vill sälja tobak måste ansöka om tillstånd hos kommunen.

Ansökan görs genom att kontakta miljö- och byggenheten, och tillsammans med ansökan ska följande bilagor lämnas in:

 • Registreringsbevis från Bolagsverket. Beviset får inte vara äldre än tre månader
 • Ägarförhållanden:
  • Om sökanden är ett aktiebolag bifogas kopia på aktieboken (om ett aktiebolag ägs av annat aktiebolag krävs aktiebok och registreringsbevis även för detta bolag)
  • Om sökanden är ett handelsbolag bifogas handelsbolagsavtal
 • Bevis om firmateckningsrätt, om detta inte framgår av registreringsbeviset.
 • Utdrag från Bolagsverket där det framgår styrelsemedlemmarnas eventuella andra engagemang
 • Kopia av hyreskontrakt för lokal alternativt bevis om äganderätt till fastigheten
 • Verksamhetens program för egenkontroll av försäljningen. Den som bedriver försäljning av tobaksvaror ska utöva särskild kontroll (egenkontroll) över verksamheten och ansvara för att personalen har kunskaper om vad som gäller för försäljning av tobaksvaror. Egenkontrollprogrammet kan utformas fritt men bör för detaljhandel innehålla följande delar:
  • Hur kontroll sker att tobaksvarorna följer kraven om märkning, innehållsdeklaration samt innehåller korrekt mängd.
  • Hur det tillgodoses att tydlig och klart synbar skylt om åldersgräns finns i din butik, webbplats eller motsvarande.
  • Hur kontroll sker att ingen under 18 år får köpa tobaksvaror. Detta gäller även vid försäljning via automat, distansförsäljning eller liknande.
  • Hur information ges till personal för att kunna följa de lagar och regler som gäller för din verksamhet.
  • Hur förbudet mot reklam och annan marknadsföring av tobaksvaror följs enligt 4 kap. 1, 2 och 5–7 §§ lagen om tobak och liknande produkter.
 • Registerutdrag från Skatteverket gällande f-skatt, moms och arbetsgivarregistrering
 • Finansieringsplan Pdf, 140.7 kB. gällande köpet av försäljningsstället om verksamheten har drivits i er regi i mindre än tre år. Bifoga kvitton, lånehandlingar och/eller skuldebrev/reverser som styrker köpet av rörelsen och visar pengarnas ursprung. Privatlån ska kompletteras med uppgift från långivaren om pengarnas ursprung. Normalt sett ska kapitalet ha förvarats på bank eller liknande för att det ska vara möjligt att visa pengarnas ursprung och att de har funnits i er ägo vid köptillfället. Kontanter som förvarats i hemmet godtas normalt inte. Bifoga även en utförlig redovisning där finansieringen beskrivs med egna ord.
  (Blanketten för finansieringsplanen är inte tillgänglighetsanpassad och önskas uppläsning av blanketten kontaktas nedanstående handläggare)
 • Balansrapport

Behandling av ansökan

Kommunen kommer att granska om den som söker tillstånd är lämplig. Då granskas bland annat ekonomisk skötsamhet och eventuell tidigare brottslighet. Kommunen kan hämta information från andra myndigheter som exempelvis Polisen, Skatteverket och Kronofogden.

Kommunen tillsammans med polismyndigheten är ansvariga för tillsynen över försäljningen av tobaksvaror. Vid tillsyn kontrolleras bland annat att tobak inte säljs till personer under 18 år och att produkterna har rätt märkning.

E-cigaretter och påfyllningsbehållare

Kravet på tillstånd gäller endast tobak. För att sälja e-cigaretter och påfyllningsbehållare räcker det fortfarande med att göra en anmälan till kommunen.

Anmälan och egenkontroll

För att få sälja e-cigaretter och påfyllningsbehållare ska anmälan göras till Rättviks kommun via e-tjänst. Anmälan ska även lämnas vid ägarbyte eller upphörande av försäljningen. Försäljning får inte påbörjas innan anmälan gjorts och egenkontrollprogram inlämnats.

Den som bedriver försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare ska utöva särskild kontroll (egenkontroll) över verksamheten och ansvara för att personalen har kunskaper om vad som gäller för försäljning. Egenkontrollprogrammet laddas antingen upp i samband med anmälan eller kompletteras senare via funktionen "egenkontrollprogram" i e-tjänsten. Egenkontrollprogrammet kan utformas fritt. Önskas blankett för detta kontakta nedanstående handläggare.

Rökfria utemiljöer

Det är även förbjudet att röka utanför entréer till rökfria lokaler. Du som verksamhetsutövare har ansvar för att det inte röks tobak, e-cigaretter eller liknande produkter utanför din butik.

Läs mer om rökfria miljöer

Relaterade länkar

Gällande taxa

Kontakt

Miljö- och byggenheten

Växel 0248-70 000
miljo.bygg@rattvik.se

Besöksadress
Vasagatan 1, flygelbyggnaden

Postadress
Miljö- och byggnadsnämnden
Rättviks kommun
795 80 Rättvik