Rättviks kommun

Köldmedier

Köldmedia i till exempel kylar och frysar kan innehålla växthusgaser. Det är krav på att återkommande kontrollera anläggningar som innehåller köldmedia över en viss mängd.

Tidigare innehöll köldmedia freoner som skadade freonskiktet. Dessa har nu förbjudits, men många av dagens köldmedia är istället växthusgaser som har tusentals gånger större växthuseffekt än koldioxid.

I den nya EU-förordningen om så kallade f-gaser, som började gälla 1 januari 2015 beräknas gränsen för kontrollintervall genom koldioxidekvivalenter (CO2e) istället för kilo köldmedia.

Från 1 januari 2017 gäller också den nya svenska förordningen som kompletterar EU­ förordningen.

Nya gränser för kontroll

Utrustning med 3kg eller mer MEN mindre än 5 ton CO2e (till exempel R134a) fråntas kravet på periodisk läckagekontroll från och med 1 januari 2015.

Utrustning med mindre än 3 kg MEN mer än5 ton CO2e (till exempel R404A) får från och med 1januari 2017 krav på periodisk läckagekontroll.

För utrustning med motsvarande 50 ton CO2e eller mer kan perioden mellan läckagekontrollerna förändras från 1 januari 2015. I ett system med till exempel 20 kg R404A, där läckagevarnings-utrustning saknas, förändras periodiciteten från 12 månader till 6 månader.

Läs mer om de nya reglerna på webbsidan Allt om F-gaslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Årsrapportering till kommunen

En anläggning som innehåller köldmedia motsvarande totalt 14 ton CO2e ska årligen skicka in en årsrapport över de kontroller som utförts.

Årsrapporten skickas till kommunens miljöenhet senast den 31 mars efterföljande år

Miljösanktionsavgift

Om årsrapporten inkommer efter 31 mars, eller om till exempel kontrollintervallet har överskridits kan verksamheten få betala miljösanktionsavgift.

Export av begagnade varor

Det är inte tillåtet att exportera icke fungerande kylskåp (farligt avfall). Endast begagnade varor som har intyg att de fungerar får exporteras. Det är annars stor risk att de hamnar i länder som inte har en miljömässigt hållbar återvinning av kylskåpen.

Freon

Freon (CFC) tunnar ut ozonskiktet vilket innebär att vi utsätts för skadlig UV-strålning. Det är därför viktigt att stoppa produktionen av ozon-nedbrytande ämnen och hindra att befintlig freon läcker ut i vår miljö. Freoner kan finnas i anläggningar såsom kylar, frysar, värmepumpar och luftkonditionsanläggningar, men håller på att fasas ut eftersom det är förbjudet att använda freon i Sverige. Inte heller HCFC (hydroklorfluorkarbon) får fyllas på i befintliga anläggningar.

Förbud mot HCFC från 1 januari 2015

Sedan den 1 januari 2015 är det användarstopp för alla kylanläggningar som innehåller HCFC­ köldmedier med en mängd av 3 kilo eller mer. Det innebär att sådana anläggningar skulle ha skrotats och tömts på, eller ersatts av nyare köldmedium före detta datum.

Skrotning eller konvertering av kylaggregat ska göras av en certifierad kylfirma. Du måste också redovisa att detta är gjort till miljöenheten, antingen i den årliga årsrapporten eller genom skrotningsintyg.

Kontakt

Miljö- och byggenheten
Växel 0248-70 000
Fax 0248-70 127
miljo.bygg@rattvik.se

Information

Naturvårdsverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Allt om F-gaslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster