Bygglov

När du ska till att bygga nytt-, till- eller om så kan det vara bra att först kontrollera om det krävs bygglov eller några andra tillstånd.

Under en lov- och anmälningsprocess kan följande dokument och samråd vara aktuella: 

Ansökan på blankett

På sidan Blanketter och dokument hittar du ansökningsblankett för lov och anmälningar. Blanketten skickas in till byggenheten med vanlig post eller lämnas direkt till oss på byggenheten.

Nybyggnadskarta

Nybyggnadskarta är ett underlag till situationsplan. På nybyggnadskartan finns exempelvis uppgifter om fastighetens exakta läge samt andra uppgifter såsom befintliga byggnader, gränser för byggrätt, befintliga ledningar, angränsande vägar och gator samt höjdangivelser.

En nybyggnadskarta kan beställas hos mark- och planenheten på samhällsutvecklingsförvaltningen, mark.plan@rattvik.se

Nybyggnadskarta ska tas fram vid bygglov för ny huvudbyggnad eller större anläggning (bostadshus, fritidshus, industribyggnad mm)

  • Fullständig nybyggnadskarta ska upprättas inom område med detaljplan
  • Enkel nybyggnadskarta ska upprättas inom område där digital primärkarta finns men detaljplan saknas

Huvudritningar

Fasadritningar, planritningar och sektionsritningar i skala 1:100 med huvudmått utsatta. På fasaderna ska befintliga och föreslagna marklinjer redovisas.

Startbesked

Startbesked krävs innan du får påbörja den åtgärd som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan. Startbeskedet får du av miljö- och byggnadsnämnden. I startbeskedet fastställer miljö- och byggnadsnämnden bland annat kontrollplanen.

Slutbesked

Slutbesked krävs innan man får ta en lovpliktig byggnad eller anläggning i bruk (börjar använda).

Kontrollplan

En kontrollplan skall alltid lämnas in vid bygg-, rivning- och marklov samt vid anmälan. Kontrollplanen ska redovisa vilka kontroller som skall göras under planering och genomförande av arbetet. Planen visar också vad kontrollen avser samt vem som ska göra kontrollen.

Tekniskt samråd

Om det inte är uppenbart obehövligt så krävs det alltid ett tekniskt samråd vid bygglovs- eller anmälningspliktiga arbeten. Byggherren kan begära ett sådant möte även om inte byggenheten anser det vara nödvändigt. Närvarar gör byggenheten, byggherren och kontrollansvarig.

Kontakt

Miljö- och byggenheten
0248-70 000
miljo.bygg@rattvik.se

Besöksadress
Vasagatan 1, flygelbyggnaden
795 30 Rättvik

Postadress
Miljö- och byggnadsnämnden
Rättviks kommun
795 80 Rättvik