Serveringstillstånd och alkohol

När behövs serveringstillstånd?

Det finns flera olika typer av serveringstillstånd. Vilket som är aktuellt beror på vilken verksamhet som ska bedrivas, till vem verksamheten vänder sig och vilka alkoholdrycker som ska serveras. Med servering menas varje form av erbjudande av alkoholdrycker mot betalning. Med alkoholdryck menas en vätska som innehåller mer än 2,25 volymprocent alkohol, drycker med lägre alkoholhalt kallas lättdrycker, till exempel lättöl och läskedrycker.

När behövs inte serveringstillstånd?

Serveringstillstånd behövs inte om alla dessa tre punkter uppfylls;

 • Om serveringen avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer, till exempel vid bröllop eller en födelsedagsfest (slutet sällskap)
 • Om det sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna
 • Om det äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker

Vem kan söka?

Den som söker serveringstillstånd kan vara antingen ett aktiebolag, handelsbolag eller kommanditbolag som har ett organisationsnummer. Det kan också vara en förening eller enskild firma.

Hur går ansökan till?

Den som vill ansöka om serveringstillstånd kontaktar miljö- och byggenheten. Vid ansökan ska en rad handlingar bifogas, se lista av ansökningshandlingar nedan.

Handläggningstider

Ambitionen är alltid att ha så korta handläggningstider som möjligt då sökanden ofta vill starta sin verksamhet så snart som möjligt. Innan beslut fattas, styrt av gällande delegationsordning, ska remisser skickas till berörda myndigheter. Det som också påverkar handläggningstiden, är tiden det tar för sökanden att klara kunskapsprovet som krävs för det sökta tillståndet.

Normal handläggningstid för stadigvarande tillstånd och tillfälliga tillstånd till allmänheten är cirka 3 månader efter att komplett ansökan inkommit.

Ansökningshandlingar

När ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker inlämnas ska följande handlingar bifogas.

 • Registrerings- eller firmabevis (motsvarande). Beviset får inte vara äldre än tre månader.
 • Vid aktiebolag utdrag ur aktiebok
 • Utförlig beskrivning av den planerade verksamhetens inriktning; öppettider, åldersgränser, målgrupp, underhållning, dans och spel. I beskrivningen ska sökanden redogöra för hur alkoholservering ska bedrivas om barn finns i närheten. Bifoga även planerad meny, mat och drycker. 
 • Planritning över serveringsstället. Lokalerna i vilka servering ska ske ska noggrant anges och tydligt avgränsas och måttanges på planritningen. Antalet sittplatser ska uppges. Det maximala antalet gäster som lokalen är godkänd för ska anges.
 • Intyg om godkänt kunskapsprov. Vid behov kan du vända dig till ett utbildningsföretag för att genomgå en utbildning i Alkohollagen innan du beställer tid för kunskapsprov.
 • Kopia från miljö- och byggnadsnämnden att verksamheten är registrerad som livsmedelsanläggning.
 • Kopia av avtalet om köpet/arrendet av rörelsen samt eventuellt hyresavtal.
 • Bryggeriavtal/leverantörsavtal.
 • F-skattsedel.
 • Registreringsbevis enligt 14 kap 1 § mervärdeskattelagen.
 • Intyg om arbetsgivarregistrering.
 • Finansieringsplan avseende köp och drift av verksamheten. Bifoga kvitton, lånehandlingar och/eller skuldebrev/reverser som styrker köpet av rörelsen och visar pengarnas ursprung. Privatlån ska kompletteras med uppgift från långivaren om pengarnas ursprung. Normalt sett ska kapitalet ha förvarats på bank eller liknande för att det ska vara möjligt att visa pengarnas ursprung och att de har funnits i er ägo vid köptillfället. Kontanter som förvarats i hemmet godtas normalt inte. Bifoga även en utförlig redovisning där finansieringen beskrivs med egna ord.
 • Budget – resultatbudget för 1:a året.
 • Anmälan beträffande serveringsansvarig personal (föreståndare och ersättare). 

Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa mer om vad som gäller för serveringstillstånd och kunskapsprov.

Relaterade länkar

Riktlinjer för serveringstillstånd

Gällande taxa

Kunskapsprov om alkohollagstiftning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Miljö- och byggenheten
miljo.bygg@rattvik.se

Postadress
Miljö- och byggnadsnämnden
Rättviks kommun
795 80 Rättvik

Besöksadress
Kommunhusets flygelbyggnad
Vasagatan 1