Ventilationskontroll

Ventilation på taket.

mostphotos.com/kolyvanov

Obligatorisk ventilationskontroll, förkortat OVK, är något som ska göras på vissa typer av byggnader.

Syftet med OVK är att skapa en god inomhusmiljö, detta i byggnader där människor vistas.

Nedan följer en lista på vilka byggnadstyper som har krav på återkommande besiktningar och dess tidsintervall:

  1. Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande oavsett typ av ventilationssystem samt flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med FT- och FTX-ventilation, 3 år.
  2. Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande
    med F-, FX- och S-ventilation, 6 år

Det är byggnadens ägare som ansvarar att ventilationskontrollen utförs, oavsett vem som nyttjar byggnaden. Kontrollen ska göras av behörig besiktningsman.

Miljö- och byggnadsnämnden är tillsynsmyndighet och kopia på besiktningsprotokoll ska därför skickas till dem.

Intyg att OVK är utförd ska placeras väl synligt i byggnaden.