Rökfria miljöer

För att skydda människor för passiv rökning finns det miljöer där det enligt lag är förbjudet att röka. Rökförbudet omfattar inte endast tobak, utan även elektroniska cigaretter, örtprodukter eller andra produkter som till användningssättet motsvarar rökning. Genom att respektera förbjudet bidrar du till en mer hälsosam miljö och motverkar att barn och ungdomar börjar röka.

Följande miljöer ska vara rökfria

 • Områden och lokaler för barnomsorg och skolverksamhet
 • Lokaler för hälso- och sjukvård
 • Bostäder och inrättningar med särskild service eller vård
 • Kollektivtrafik
 • Inomhus på restauranger och andra serveringsställen
 • Allmän sammankomst och offentlig tillställning inomhus
 • Lokal med tillträde för allmänhet, till exempel mottagningsrum, inomhustorg, köpcentrum, eller expeditioner
 • Hotell, sovkupéer och tillfällig bostad
 • Områden i anslutning till färdmedel som finns utomhus, t.ex. perronger, busshållplatser och taxizoner. Även andra utomhusområden som är avsedda för resenärer, exempelvis biljettområden och gångbanor i anslutning till spårområdet
 • Uteserveringar utanför t.ex. restauranger och caféer
 • Inom inhägnade platser utomhus som huvudsakligen är avsedda för idrottsutövning
 • Lekplatser som allmänheten har tillträde till
 • Vid entréer till lokaler och andra utrymmen som allmänheten har tillträde till, exempelvis entréer till myndigheter, mataffärer, restauranger, järnvägsstationer och lokaler för hälso- och sjukvård

Vem ansvarar för att rökförbudet följs?

Ansvaret att rökförbudet följs ligger på den som äger eller disponerar lokalen eller området. Störs du av rökning i en lokal eller utemiljö som ska vara rökfri ska du i första hand ta upp det med ansvarig.

Blir det ingen förändring eller om du har frågor om rökfria miljöer kan du vända dig till miljö- och byggenheten som ansvarar för tillsynen av rökfria miljöer.

Utökat rökförbud från 1 juli 2019

Lag om tobak och liknande produkter (LTLP) trädde ikraft 1 juli 2019 och i och med detta upphävdes både Tobakslag (1993:581) och Lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Bestämmelserna gällande e-cigaretter och flertalet av reglerna kring tobak fördes över till den nya lagen.

Ett flertal nya platser utomhus omfattas av rökförbudet, särskilt uppmärksammat är det slopade undantaget på uteserveringar till restauranger och caféer. Andra platser är utomhusplatser för inrikes kollektivtrafik, inhägnade platser utomhus huvudsakligen avsedda för idrottsutövning, lekplatser dit allmänheten har tillträde och entréer till lokaler dit allmänheten har tillträde.

Rökförbudet omfattar även fler produkter. Utöver tobak är det också förbjudet att använda elektroniska cigaretter, röka örtprodukter och användning av njutningsmedel som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak, t.ex. så kallade rökstenar. Förbudet gäller även inhalering av förångad eller på annat sätt upphettad tobak.

Kontakt

Miljö- och byggenheten
miljo.bygg@rattvik.se

Postadress
Miljö- och byggenheten
Rättviks kommun
795 80 Rättvik

Besöksadress
Kommunhusets flygelbyggnad
Vasagatan 1