Magnetfält

Runtomkring oss utsätts vi dagligen för olika typer av magnetfält eller strålning, den vanligaste är den naturliga bakgrundsstrålningen. Andra exempel är strålning från kraftledningar, radiovågor och radon.

Vid exponering av strålning under myndigheternas referensvärden finns inga säkerställda hälsorisker, däremot kan det inte uteslutas att exponering för magnetfält från kraftledningar och radiovågor kan orsaka skadliga hälsoeffekter.

Förebyggande åtgärder

Det kan vara svårt att avskärma sig från befintliga magnetfält då magnetfält tar sig igenom det mesta. Det man istället kan göra är att se till att inte bygga nya transformatorstationer och liknande i närhet till bostadsbebyggelse. Detta då magnetfältens styrka ofta avtar ganska snabbt med avståndet.