Rättviks kommun
Rättviks kommun

Radon

Radon är en osynlig och luktfri radioaktiv gas som kan komma från mark, byggnadsmaterial och via dricksvattnet. Radon kan finnas i dricksvattnet framför allt om vattnet kommer från en borrad brunn, kallkälla eller grävd brunn där vattnet kommer från sprickor i berg. När radonhaltigt vatten används till dusch, bad och disk avgår radon till inomhusluften. Förhöjda radongashalter inomhus kan orsaka lungcancer, risken ökar om man är rökare.

Faktorer som påverkar radonhalt inomhus är:

  • Radon från marken läcker in via otätheter i byggnaden. Lufttrycket inomhus är oftast är lägre än utomhus, därför kan radonhaltig jordluft sugas in i huset, särskilt om marken är genomsläpplig och husets grund otät.
  • Byggnadsmaterial som innehåller blå lättbetong avger mer än andra stenmaterial.
  • Radon via dricksvattnet.
  • Otillräcklig ventilation.

Bidrag till radonsanering

Det kan finnas möjlighet att söka bidrag för radonsanering. Läs mer på Boverkets webbsida "Sök radonbidrag" Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Information om eventuella möjligheter till rotavdrag hittar du på Skatteverkets webbsida "Ger arbetet rätt till rotavdrag?" Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Mätning av radon

I luft

Mätning av radon i luften görs under eldningssäsongen (1 oktober - 30 april) i bostadsutrymme, vanligen med hjälp av mätdosor. De ska normalt sitta uppe i två till tre månader för att få ett årsmedelvärde. Vid till exempel en husförsäljning kan en korttidsmätning göras, men felmarginalen blir då större och något årsmedelvärde erhålls inte.

Om radongashalten överstiger riktvärdet 200 Bq/m3 anses bostaden vara en olägenhet för människors hälsa. Se mer om gränsvärden på stralsakerhetsmyndigheten.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För mätning, ta kontakt med ett ackrediterat laboratorium som skickar ut mätdosor och sedan analyserar dem. Swedac-ackrediterade företag som utför radonmätning finns på Swedac.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

I dricksvatten

Vattenprov för radonanalys kan tas under hela året. Provtagningsflaskor kan hämtas på miljö- och byggenheten för analys.

Kontakt

Miljö- och byggenheten

Växel 0248-70 000
miljo.bygg@rattvik.se

Postadress
Rättviks kommun
Miljö- och byggnadsnämnden
795 80 Rättvik