Hälsoskydd

Hälsoskyddstillsyn innebär att förebygga och undanröja olägenhet för människors hälsa och för miljön. Med "olägenhet" menas störningar som kan vara skadliga för människors hälsa och som inte är obetydliga eller helt tillfälliga.

En störning kan exempelvis vara bristfällig ventilation, radon, buller, mögel, för hög eller låg temperatur, förorenat dricksvatten, lukt eller skadedjur.

Tillsynen innefattar skolor, förskolor och idrotts­anläggningar, verksamhet för hygienisk behandling och lokaler för uthyrning samt flerbostadshus och hus som hyrs ut.

Lagar och regler

Hälsoskyddsarbetet regleras framför allt av Miljöbalken, Socialstyrelsens föreskrifter och råd, Smittskyddslagen, Strålskyddslagen och Tobakslagen.

Anmälningsplikt

Vissa verksamheter är anmälningspliktiga enligt Miljöbalken.

Anmälningspliktiga är de som innebär risk för blodsmitta genom användning av stickande och skärande verktyg. Dit hör piercing, tatuering, fotvård med mera. Förutom vid nyetablering ska anmälan ske vid ändring, lokalbyte eller utbyggnad. Anmälan ska göras minst sex veckor innan verksamheten ska påbörjas.

Solarier

Solarier som upplåts till allmänheten är anmälningspliktiga enligt Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om solarier (SSMFS 2008:36).

Förkortningar

SSMFS = Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter
SOSFS = Socialstyrelsens författningssamling

Kontakt

Miljö- och byggenheten
Växel 0248-70 000
miljo.bygg@rattvik.se

Postadress
Miljö- och byggnadsnämnden
Rättviks kommun
795 80 Rättvik