Rättviks kommun
Rättviks kommun

Ansökan och anmälan för enskilt avlopp

När du planerar att bygga om eller bygga ett nytt avlopp ska du kontakta miljö- och byggenheten för prövning av avloppsfrågan. För ett BDT-avlopp* krävs en anmälan och för ett WC-avlopp* en ansökan.

Så här handläggs ditt ärende

1. Innan du kan fylla i din ansökan, anmälan behöver du:

 • Ta reda på vilken anläggning du vill bygga.
 • Kontakta miljö- och byggenheten för en inspektion av platsen, helst i samband med att en provgrop har grävts.
 • Provgrop, minst 2,5 meter djup, grävs där avloppsvattnet ska släppas ut i marken.

2. Bedöma skyddsavstånd till närliggande brunnar, se information på sidan Skyddsavstånd.

3. Du sänder följande till miljö- och byggenheten:

 • Ansökan eller anmälan, där anläggningens RSK-nr anges. RSK-nummer hittar du i RSK-databasenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (Om det inte finns anges anläggningens fabrikat och typbeteckning).
 • Situationsplan med
  • Planerad avloppsanläggning.
  • Vattentäkter (G=grävd, B=borrad) utmärkta inom 50 meter uppströms och 200 meter nedströms det planerade avloppet.
  • Bergvärmeborrhål inom 100 meter.
  • Uppställningsplats för slambil.
 • Om det till anläggningen finns en bädd i marken, ska en tydlig ritning bifogas, ovanifrån och en genomskärningsbild. Ritningen ska ange material, om grus ska kornstorlek anges, om krossat ska materialet vara tvättat. Mått ska anges på bäddens yta, tjocklek på lager och bäddens nivå i förhållande till markytan.

4. Miljö- och byggenheten handlägger din ansökan eller anmälan. Om den godkänns skickar miljö- och byggenheten ett beslut om tillstånd samt en entreprenörs­rapport.

5. När du fått tillståndet kan arbetet med att anlägga avloppet starta.

6. Entreprenörsrapporten ska fyllas i när anläggningen byggs och anläggandet ska dokumenteras med tydliga foton. Rapport och foton skickas till miljö- och byggenheten inom fyra veckor från anläggandet.

7. Ärendet avslutas med att miljö- och byggenheten granskar entreprenörsrapport och bilder. Om anläggningen är godkänd sänds handlingar om avloppet till Dala Vatten och Avfall AB, för information till slamtömningsregistret.

Miljö- och byggnadsnämnden tar ut en avgift, som fastställs av kommunfullmäktige, för prövning av ansökan/anmälan.

Avgift för anläggning

 • Avloppsanordning för ett till fem hushåll
  7 600 kronor.
 • Avloppsanordning utan WC
  5 700 kronor.
 • Avloppsanordning för fler än fem hushåll,
  15 200 kronor.
 • WC till sluten tank
  3 800 kronor.
 • Anslutning av WC till befintlig avlopps­anordning,
  3 800 kronor.

* Förklaring
BDT-avlopp (avloppsvattnet från bad, disk och tvätt).
WC-avlopp (WC = vattenklosett).

Kontakt

Miljö- och byggenheten

Växel 0248-70 000
miljo.bygg@rattvik.se

Miljöinspektör

Barbro Wallgren
0248-70 144

Besöksadress
Kommunhusets flygelbyggnad, Vasagatan 1

Postadress
Miljö- och byggnadsnämnden
Rättviks kommun
795 80 Rättvik

Dala Vatten och Avfall ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Kundtjänst 020-20 02 10