Vatten- och avloppsplan
(VA-plan)

Rättviks kommun har tagit fram en långsiktig VA-plan.

Huvudsyftet med VA-planen är att invånarna i Rättviks kommun ska ha ett bra dricksvatten och ett omhändertagande av avloppsvatten som säkerställer en god livsmiljö. Planen har sin utgångspunkt i VA-policy, VA-översikt, lagkrav samt lokala, regionala och nationella mål och visioner.

VA-plan är en handlingsplan för hur vatten och avlopps­försörjningen ska lösas i kommunen, både för enskilt och kommunalt VA, inklusive dagvattenfrågor. I VA-planen finns en utbyggnadsplan som visar vilka områden som inom de närmsta åren bör byggas ut med kommunalt VA. Utbyggnadsplanen är vägledande och fungerar som underlag för beslut vid utökning av verksamhetsområdet. Dessa beslut tas av kommunfullmäktige.

Arbetet med VA-planering är löpande. Det ska skapas ett nätverk för VA-frågor mellan kommunen och dess VA-bolag, Dala Vatten och Avfall AB. (VA-huvudmannen är Rättvik Vatten och Avfall AB).
VA-planen ska användas under många år framåt och revideras varje mandatperiod. Denna plan gäller från 2016.

I VA-planen ingår

VA-översikt som belyser nuläget för Rättviks kommuns
VA-försörjning. Den omfattar en beskrivning av VA-försörjningen inom och utanför det kommunala verksamhetsområdet, samt belyser om och varför olika områden bör anslutas till kommunalt VA, eller även i fortsättningen försörjas med enskilda
VA-anläggningar. Bilaga 2 till VA-översikten är ett arbetsdokument som ska uppdateras löpande under planperioden, allt eftersom det kommer in ny information.

VA-policy anger övergripande ställningstaganden för
VA-försörjningen med riktlinjer för dess utveckling.

VA-plan utgår från de strategiska behov som lyfts fram i
VA-översikten samt de ställningstaganden som tagits fram i
VA-policyn. VA-policyn har varit vägledande för de åtgärder som tagits fram och de prioriteringar som gjorts i VA-planen.

Kontakt

Miljö- och byggenheten

Växel 0248-70 000
miljo.bygg@rattvik.se

Postadress
Miljö- och byggnadsnämnden
Rättviks kommun
795 80 Rättvik

Dala Vatten och Avfall AB

Växel 020-200 210

Besöksadress
Tallskogsvägen 1
795 35 Leksand

Postadress
Dala Vatten och Avfall AB
Box 234
793 25 Leksand