Dricksvatten och vattenprov

Isälvsvatten från Rättvik – naturligt filtrerat mineralvatten utan kolsyra.

Tider för inlämning av vattenprover.

Isälvsvatten från Rättvik

Den senaste inlandsisens avsmältning hos oss skedde för cirka 9 400 år sedan. Den kraftiga älv, som forsade i en istunnel från Oresjön genom Ockrandalen och Gärdsjöfältet, förde med sig stora mängder grus som blev finkornigare under sin väg mot Rättvik och ut i Siljan.

I ishavsdeltat med flygsandsdyner av finkornigt sediment underlagrade av grövre sand och grus ligger Rättviks vattentäkt. Vattnet filtreras naturligt genom ett 80 meter djupt sandlager, som tillför smaksättande mineraler och salter.

I det friska och vederkvickande vattnet finns inga tillsatser. Du kan avnjuta samma dryck som våra fiskande och jagande förfäder i stockbåten förfriskade sig med direkt ur isälven.

När en brunn är grävd kan tusenden dricka ur den.
(kinesiskt ordspråk)

Vatten från det kommunala ledningsnätet

Vårt vatten kommer från Rättviks vattentäkt. Dala Vatten och Avfall AB ansvarar för produktion och distribution av det kommunala dricksvattnet. De tar regelbundet prover på vattnet för att kontrollera både den mikrobiologiska och den kemiska kvaliteten på vattnet. På Dala Vatten och Avfalls webbplats finns information om dricksvatten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och vattnets hårdhetsgrad där du bor.

Skyddsområde för vattentäkt

För grundvattentäkter finns fastställda skyddsområden. Bor du inom skyddsområde för vattentäkt finns särskilda föreskrifter och restriktioner när det gäller till exempel:

 • markvärmeanläggningar (ytjordvärme, bergvärme)
 • avlopp
 • hantering av petroleumprodukter
 • industriell verksamhet
 • väghållning
 • transport av farligt gods
 • spridning av bekämpningsmedel, gödsling med mera.

Det är viktigt att du känner till om du bor inom skyddsområde för vattentäkt och vilka regler som gäller. Är du osäker kontakta miljökontoret.

Enskild och gemensam dricksvattenförsörjning

Närmare 40 % av befolkningen i kommunen har egen vattentäkt i form av grävd eller borrad brunn. Det finns också samfälligheter där flera hushåll har en gemensam vattentäkt.

Ofta håller dricksvattnet i enskilda brunnar god kvalitet men i otäta brunnar kan ytvatten med högt bakterieinnehåll läcka in. Även problem med höga metallhalter kan förekomma.

Kommunen ansvarar inte för vattnets kvalitet i dessa fall. Miljökontoret fungerar som rådgivare när det gäller vattenkvaliteten.

Anläggande av brunn 

Vid grävning eller borrning för vattentäkt är det viktigt att lokalisering sker till lämplig plats, till exempel på tillräckligt avstånd från avloppsanläggning, djurhagar med mera. Brunnsborrare bör vara certifierad. Läs mer på Socialstyrelsens Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Sveriges geologiska undersöknings (SGU) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. webbplatser för råd vid anläggande eller skötsel av brunn. 

Radon och uran

Radon kan vara ett problem i vatten från djupborrade brunnar. Provflaskor och råd kan du få av oss på miljökontoret. Läs mer på sidan Radon. På Strål­säkerhets­myndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa mer och hämta rapporten "Radon i vatten". 

Uran i dricksvatten är inte ett problem i det kommunala dricksvattennätet. Uran förekommer i enskilda bergsborrade brunnar i kommunen.

Uran är en tungmetall som förekommer naturligt i vår berggrund. Uran kan vara en hälsorisk vid höga halter och långvarig förtäring. Uranets kemiska egenskaper kan ha skadlig påverkan på njurarna.

Livsmedelsverket och Socialstyrelsen rekommenderar att halten inte ska överstiga 30 mikrogram per liter dricksvatten. Du kan undersöka ditt dricksvatten genom provtagning. Socialstyrelsen rekommenderar att enskilda brunnar bör provas vart tredje år. Har du nyligen tagit prov på ditt brunnsvatten kan du avvakta innan du tar ett nytt.

För mer information om uran i bergsborrade brunnar och provtagning är du välkomna att kontakta oss på miljö- och byggenheten.

Provtagning

Miljökontoret tillhandahåller flaskor för provtagning av dricksvatten från enskilda vattentäkter. Provtagningen bekostas av den som beställer provtagningen.

Vilken analys som rekommenderas beror på om det är en grävd eller borrad brunn, eller vilka problem som uppstått i vattenkvaliteten. Livsmedelsverket rekommenderar en regelbunden provtagning minst en gång vart tredje år.

Flaskor för provtagning kan endast hämtas efter beställning. Beställning görs senast onsdag veckan innan inlämning av prov. Beställ flaskor genom att kontakta Lotta Kers på 0248‑701 22 (onsdag och torsdag klockan 10–16) eller mejla lotta.kers@rattvik.se. Tänk på att ange ditt telefonnummer vid beställning via e-post.

Vänligen respektera att vi inte kan ta emot spontana besök.

Efter beställning hämtas flaskorna i kommunhusets foajé.

Inlämning av vattenprover för analys

Inlämning sker mellan klockan 8–11 följande datum:

 • Onsdag 24 april
 • Onsdag 15 maj
 • Onsdag 29 maj
 • Onsdag 12 juni
 • Onsdag 26 juni
 • Onsdag 10 juli
 • Onsdag 17 juli
 • Onsdag 7 augusti
 • Onsdag 21 augusti

OBS: Senaste inlämningstiden är klockan 11.

Vattenproverna lämnas in i foajén på Rättviks kommunhus, Vasagatan 1, Rättvik, och provtagningen måste ske samma dag som proverna lämnas till kommunen.
Det är viktigt att proverna är labbet tillhanda inom 24 timmar efter de har tagits.
Har e‑post­adress angivits på följesedeln skickas svar till provtagaren direkt från labbet inom cirka 14 dagar.

Läs mer om vattenprovtagning och se lista över ackrediterade dricksvattenlaboratorier på Livsmedelsverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Från och med 1 januari 2024 behöver vi höja några priser för vattenanalyser på grund av ökade kostnader.

Analys

Pris

Kemisk normalkontroll

500 kr exkl. moms

Mikrobiologisk normalkontroll

400 kr exkl. moms

Metaller

520 kr exkl. moms

Radon

300 kr exkl. moms

Totalt samtliga prover

1 720 kr exkl. moms (2 150 kr inkl. moms)