Protokoll - Afskrift

Gammal avskrift på ett protokoll.

Originalavskriften från 1907.

Protokoll hållet vid sådan syn som omförmäles i 10§ Lag om nyttjanderätt till fast egendom av den 14 juni 1907, å Trävaru Aktiebolaget Dalarne tillhörig fastighet inom Ore socken av Kopparbergs län, upprättad den 28 juli år 1920.

Tungsen / Gården invid bäcken / 

Dalfors laga skiftes Litt AC - Kolarhemmanet vid Tungsen:

Åker 4.4692 Hektar i areal. slog 48,6099 Hektar i areal fördelat på 2ne arrendegårdar.

§ 1

S.D. Såsom anbud för jordägaren, angivne Trävaruaktiebolaget Dalarne, inställde sig deras förvaltare H. Fahlvik från Falun, varjämte arrendatorn Per Adolf Jansson var själv personligen tillstädes. På tillfrågan företeddes ett arrendekontrakt av den 9 sept. 1911. emellan arrendatorn och Ljusne Woxna aktiebolag, vilket sednare bolag överlåtis sin fastighet till Trävaru Aktiebolaget Dalarne, gällande kontraktet i fråga under en tid av fem år räknat från den 14 mars år 1911.

§ 2

Såsom synenian inställde sig äfter muntlig kallelse, undertecknad A.E. Arrenius från Aspeboda och Insp. Wilh. Asplund från Dalfors bruk. Något jäv emot synemännen anfördes ej på därav framställd fråga.

§ 3

Arrendegårdens Åbyggnader

1o Bostadslägenhet L. 11.4 Br. 7:6 H 5.9 met. om 3 rum i nedre våningen  med inbyggd förstuga, brädfodrat, under tak av pert, med papp mellan brädfodringen och timret för ytterväggarne. Yttre brädfodringen och restaureringen är verkställd för 3 år sedan; huset rödfärgat med vita fönster för ank. två år sedan; - det hela i utmärkt gott stånd, med undantag av stenfoten som bör tätas i fogarne.

1/ Förstugan: trappuppgången till vinden, brädkanter under trappan, brädfodrade och målade väggar; tak av bräder, målat, golv utan anmärkning, allt i gott skick.

2/ Köket: Brädfodrade och målade väggar, ett skafferi; papp i taket, som är oljemålat, något sprucket vid kanterna, golvet av plank något slitet framför spisen och på detta ställe täckt av en järnplåt, väggfast vedlår; Muren med bakugn något bristfällig och rappningen har svårt att sitta kvar, köksspis av Skoglund & Olsson No 8 är arrendat. egen / kostat vid inköp 38 kr / rummet i sin helhet i gott stånd, fönster med innanfönster hela och utan anmärkning.

3/ Kammaren: Öppen brasspis med häll i gott stånd, golvet nytt, taket papp och vitlimmat ; papp på väggarna med tapeter något söndriga, rummet i försvarligt skick.

4 / Förstugukammaren: Användes av bolagets folk, med öppen brasspis, häll och hällar mot eldstaden i gott skick väggarna brädfodrade och målade, taket papp och oljemålat, nytt golv, fönster med innanfönster hela; - målning erfordras på fönsterbrädet, i övrigt i gott skick.

5 / Windsrum med ett fönster med hela glas utan innanfönster, gilvet nytt, väggarna brädfodrade med sp.bräder, tak av sp.bräder, nytt och omålat, yttre väggen för detta rum av bräer, med fyllning av sågspån emellanm muren ny, med kokspis av Näverkvarn No 6 som är bolagetes, garderåb i hörnet mot spisen, det hela nytt och i gott stånd.

6 / Ytter vinden med golv av plank, är torkvind, muren i gott skick, trappen god med bara timmerväggar av rest timmer.

2o  Uthusbyggnad: L. 11.0 Br. 7.6 H 7.0 met., bestående av följande under perttak.

1 Ladugård, stående på stolpar med ena änden, torde igenklädas från innersidan till skydd mot kyla och gödsel, av rest timmer, med resta bräder för foderskullen, lava och ingång till WC, golv av plank, mellantak liggande på åsarne. Ladugården har plats för sju kor med småkreatur, golv av plank något slitet, spiltor i försvarligt skick, mur med öppen spis och pannmur med järngryta, muren fordrar någon rappning i övrigt försvarligt; fönstren 3 st. av dessa äga 2 st. innanfönster som uppgives vara något lappade, i ytterfönstren äro 2 rutor söndriga, tak av ??.bräder liggande på åsarne; - ett mindre svinhus 2x2 met. under ladugården / Rötar upp ladug. bör stå på annan plats / det hela i försvarligt skick.

3o  Stall med loge och foderskullar: L. 19,2. Br. 7,6 H 7,5 met. sammanbygd med föregående av dels timmer, dels resvirke under tak av pert.

1/ Stallidret, en söndrig fönsterruta, golv av plank med tak av bräder på åsarna, allt i fösvarligt skick.

2/ Stall med 2 spilltor, fodergång och krubba, golv av plank, tak av bräder, ett fönster och är detta helt; pallarne av plank något ruttna och dåliga, i övrigt försvaarligt.

3/ Trappuppgång till fodervinden, nytt å bra.

4/ Fodervind med ny uppkörsbro, resvirke av bräder i väggarna, golv av plank över hela vinden med ladugården, ett fönster saknas på gaveln, der hålet är öppet, det hela i gott skick.

4/ Loge: för närvarande användes som extra handelslokal /stängt/ med golv av plank, papp på åsarna, ditlagt av handelsmannen, i gott stånd enl. uppgift.

5/ Wagnslider mot föregående, golv av plank, tak av plank på åsarna, ett fönster med en söndrig ruta, det hela i gott stånd.

6/ Matbod med golv av plank, väggar av resvirke, ett fönster med 3 lappade rutor; tak av plank på åsarna; - en dålig klapperstenstrappa framför ingången; försvarligt!

7/ Wedbod med golv av div. virke, resvirke i väggarna och på husets gavel  emot föregående, dålig stentrappa dörren; försvarligt!

4o  Färdstall: L. 8,2 Br. 6,4 H. 3,6 met., av timmer under perttak nedsjunket i marken och behöver upplyftas; användes som sommarladugård, har flätad mellanvägg av halm, taket försvarligt ej gammalt.

5o  Stenvälvd källare under jordtak, svale med trätak, murarna på ömse sidor om ytterdörren behöver tätas till skydd mot kyla, uppgives vara behjälpligt i sin helhet.

6o  Brygghus på slaggvarpet L. 4.0 Br. 3,2 H 3.0 met.  av timmer under tak av pert, dålig skorsten, golv av sp. virke, papp i taket, papp och tapeter på väggarna öppen spis med häll, 2ne ytterfönster, som äro hela, innanfönster saknas.

7/ Smedja av timmer under dåligt trätak, gammal och förfallen, fönstren sönderslagna.

Ett stående kur /=gammal dynamitkur?/

§4

Trädgård, intill Boningshuset omgiven rödfärgat staket mot landsvägen av stående brädspilor, kökssängar, bärbuskar och några fruktträd i gott stånd. Gårdens åbyggnader äro alla rödfärgade.

§5

Åkerjord och växtföljd.

Tjarrakmyran: 21 ar _ 3 års vall, myra:

 ^ 10 ar _ 2 års vall, do

 ^ 9 ar _ korn, igensått, god växt, myra, nyodling

 ^ 14 ar _ 2 års vall  do

 ^ 7 ar _ 3 års vall  do

 ^ 9 ar _ korn igensått, god växt  do

 ^ Broar och diken försvarliga, utloppsdiket behöver upprensas!

 ^ 1 ar potatis, god växt, grusmylla påbergbotten.

Blannåkern 8 ar _ 2 års gräs, grusjord på bergbotten, 

1 ar potatis grus. kolbotten

Hyttbäckåkern: 1 ar korn, god växt

Stybbåkern: 40 ar Havre, god växt, grusmylla,

16 ar potatis _^- do

2 ar korn -^- gammal tomt,

Stortägten: 5 ar korn,      -^-, grusjord på bergbotten

4 st slogade 2 ar 6 gräs  do

  2 ar 6   gräs do

3 ar 1sta gräd do

  2 ar 2 gräs do.

Robockudden 12 ar 3 gräs _ grusjord på bergbotten; 

 ^ 5 ar 5 gräs           -^-

 ^ 3 ar 3 gräs, myra

 ^ 9 ar korn, sent do

 ^ 3 ar 7 gräs - do

 ^ 10 ar 4 gräs do

 ^ 12 ar 6 gräs do

Tungsberget 3 ar 5 gräs, grusjord

 _ 4 ar korn god växt, grusjord

 _ 20 ar 1 gräs, god växt, do

 ^  En lada av timmer, tak av

 ^  näver å bräder, gammalt och 

 ^  dåligt, golv av rundvirke

 ^  Längd 4,5 _ Br. 4,9 och H. 2,0 met.

 ^ 3 ar 3 gräs, grusjord. _ Ca 1½ km fr. gården.

 ^ 4 ar 2 gräs  -^-

 ^ 7 ar 1 gräs  -^-, intill myran

   Lada L. 5,0 Br. 4 H. 2 met. av rundvirke

   under tak av näver å bräder, är nyreparerad och i gott stånd.

____________________

Tillsammans _ 249 Hektar i areal _

Beräkningen av de olika arealerna har vid synegången ägt rum äfter äganderätt, med torde icke afsevärt skilja sig från verkliga förhållandet, då tillika de olika tägterna här angivits och varenda bit för sig angivits är ytterligare kontroll lätt utförbar!-

Watten hemtas från en källa belägen på 30 meters avstånd från ladugården och 50 met. från boningshuset: Ån framflyter på Ca 50 met. från bostaden.

§7

Kreatur: För närvarande finns vi egendomen 1 häst, 5 kor, 1 ungnöt, 5 får och 0 getter.

§8

Ängsmarken i försvarligt skick och utan anmärkning.

§9

Diken och även de samma erforderliga brotrummor i försvarligt skick, där ej vid synen anorledes angivits.

§10

Gärdesgårdar och hägnader i gott stånd och utan vidare anmärkning.

§12

Tillika skulle här antecknas, att gärdsgården i Tungsberg, i år är nyuppstängd av Bolaget, som under sin drivning förliden vinter ramponerat den samma.

§13

Hässjevirke:  100 st. gubbar med stöd, 260 st. ro eller hässjestänger.

§14

Brandredskap: en assuransspruta, en handspruta av messing, två stycken stående och två st. liggande stegar samt en brandhake.

§15

Då på framställd fråga, sedan förestående blivit för vederbörande parter uppläst, intet vore att tillägga eller i övrigt anteckna, lemnades Besvärshänvisning enligt arrendelagens 13§, och äger den som med synen icke åtnöjes, att genom stämning till vederbörlig domstol fullfölja sin talan sednast inom nittio /90/ dagar, räknat från innevarande dag, vilket avsades.

År och dag som ofvan.

A. E. Arrenius    Wilh. Asplund

Landtbruksinspektor

Kontakt

Webbredaktionen
webmaster@rattvik.se
0248-70 125