Motioner till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges ledamöter kan väcka förslag genom motioner. En motion ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en eller flera ledamöter.

Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma motion. En motion leder alltid till att kommunfullmäktige genom ett beslut tar ställning i ärendet.

Två gånger varje år redovisas de motioner som inte behandlats färdigt på kommunfullmäktiges ordinarie sammanträden.

Inkomna motioner

Kontakt

Kommunsekreterare
Erika Friberg
0248-70 184
kommun@rattvik.se

Postadress
Rättviks kommun
795 80 Rättvik