Eldning av avfall

Eldning av avfall är förbjudet och med avfall menas även trä. Enligt miljöbalken är det förbjudet att elda avfall hemma, både utomhus och inne i en villapanna. Förbudet gäller både hushåll och verksamhetsutövare.

Kör avfall till återvinningscentral (ÅVC). Information om återvinningscentraler hittar du på Dala Vatten och Avfalls sida ” Återvinningscentraler” Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Det avfall som inte går att återvinna, går till förbränningsanläggningar som har bra rökgasrening och omhändertagande av askan.

Entreprenörer som hämtar avfall från verksamheter hittar du på Dala Vatten och Avfalls webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Rivningsavfall

Bygg- och rivningsavfall ska köras till ÅVC.

Trädgårdsavfall

I undantagsfall får du, om verksamheten inte stör omgivningen, elda trädgårdsavfall, vilket är hopkrattade kvistar och löv. Det är dock olämpligt. Vid eldning skapas farliga rökgaser som kan vara cancerogena och skapa övrigt obehag för omgivningen.

Trädgårdsavfall bör i stället komposteras på egen mark eller köras till ÅVC där det komposteras. Det ska inte läggas på upplag i skog eller dylikt eftersom man då kan få spridning av invasiva arter.

Lagstiftning

  • Enligt 15 kap 11 § miljöbalken (1998:808) ska den som innehar avfall se till att avfallet hanteras på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt.
  • Enligt 3 kap 10, 11 § avfallsförordningen ska bygg- och rivningsavfall sorteras och samlas in.
  • Enligt 3 kap 19 § avfallsförordningen får avfall inte förbrännas.