Systematiskt brandskyddsarbete - SBA

Enligt den nya lagen (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor ska ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller anläggningar i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och livräddning vid brand eller annan olycka, och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.