Läroplaner och kursplaner

Skolverket

En läroplan är en förordning som utfärdas av regeringen och som ska följas. I läroplanerna beskrivs verksamheternas värdegrund och uppdrag samt mål och riktlinjer för arbetet.

Grundläggande värden

Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Undervisningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Var och en som verkar inom skolan ska också främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö.

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor är de värden som utbildningen ska gestalta och förmedla. I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. Undervisningen ska vara icke-konfessionell.

Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet.

På Skolverkets webbsida hittar du läroplanen och ämnesplaner Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för gymnasiet samt information om gymnasieprogrammen.

Flera förändringar som berör gymnasieskolans program införs under perioden 2021-2025. Här beskriver Skolverket övergripande förändringar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som gäller ämnesbetyg, inriktningar, programstruktur och examensmål med mera.

Lokala kurser innan 2011

Information om lokala kurser som lästes på Stiernhööksgymnasiet innan 2011 finns på centralarkivet i Rättviks kommun. Där finns även information som klasslistor och betyg.

Program och programinnehåll

All information som läroplaner, ämnesplaner, betygsinformation, nyheter och övrigt material om gymnasieskolan hittar du på Skolverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..