Projektplan

Här presenteras projektplanen för projektet Offentlig Gastronomi Dalarna.

Projektplan Offentlig Gastronomi i Dalarna

Vision

Dalarna ska vara ett föredöme inom offentlig gastronom genom att höja de offentliga kökens status och leverera matupplevelser utöver det vanliga. Detta vill vi åstadkomma genom att skapa en utvecklingsplattform för den offentliga måltiden och ett professionellt nätverk för kostcheferna.

Syfte / Mål

Projektet Offentlig Gastronomi i Dalarna syftar till att skapa en plattform för länets offentliga måltider. Plattformen ska ha som mål att skapa förutsättningar till kreativitet och arbetsglädje i länets alla offentliga kök. Plattformen ska erbjuda inspiration och matglädje samt främja samverkan, kompetens och ett helhetstänk kring maten och måltiden inom länets offentliga gastronomi. Dessutom vill vi göra det lättare att rekrytera matpersonal och minska sjuktalen i de offentliga köken. Vi kommer också att jobba mot FN:s globala hållbarhetsmål.

Delmål 1: Plattform för Offentlig gastronomi i Dalarna
Bilda en plattform för gastronomi i Dalarna där aktörer för mat och gastronomi samarbetar för att utveckla offentlig gastronomi och matupplevelsen i Dalarna.

Aktiviteter:

 • Skapa ett utvecklingssamarbete mellan aktörer som berörs av offentlig gastronomi.
 • Bidrar till utformning av ett matkluster där privat sektor, offentlig sektor och akademin samverkar för att utveckla matupplevelsen i Dalarna.

Delmål 2: Inspiration /utbildning:
600 anställda inom offentlig mat har höjt sin kompetens yrkesstolthet och arbetsglädje.

Aktiviteter:

 • Utbilda minst 100 medarbetare/år och arrangera minst 2 större för cirka 100 stycken föreläsningar/år.
 • Alla medarbetare i de offentliga köken erbjuds minst ett inspirationstillfälle/utbildning ute i länet.
 • Genomföra någon slags matlagningsturné med ambassadörskockar, minst ett tillfälle i varje kommun mot till exempel äldreomsorgen eller skolan.

Delmål 3: Nätverkande/samarbete
Ett kostnätverk med regelbundna träffar av länets kostchefer och en digital nätverksplattform etableras.
Menyer, näringsberäkningar, rekrytering, upphandling och kostpolicys samordnas.

Aktiviteter:

 • Återkommande nätverksträffar för kostchefer och annan kompentent personal.
 • Samordning av menyer, näringsberäkning, rekrytering och om så vill, även kostpolicys.
 • Skapa en hemsida för projektet där man kan dela inspirationsmaterial, meddela kommande händelser, fakta, länkar och dokumentation av genomförda aktiviteter med mera.
 • Upphandla tillsammans (möjligt vid gemensam kostpolicy).
 • Samarbete med producenter genom mässor, besök (från jord till bord) och event.
 • God kontakt med media, politiker, skolledare, ÄO-chefer och andra offentliga chefer för länet som är en del av de offentliga måltiderna.

Delmål 4: Kompetensförsörjning
Den offentliga maten har fått högre status i Dalarna.
Indikatorer; Fler som söker sig till restaurangskoleutbildningar både vux och gym. Positiva mediainlägg.

Aktiviteter:

 • Jobba för att få in fler måltidspersonal i de offentliga köken genom samarbeten med vuxenutbildningar och restaurangskolor.
 • Jobba för att höja statusen på yrket genom kompetensutveckling, införa ”kockduellen” i flera kommuner, tävlingar, media, med mera.
 • Ambassadörskockarna besöker Vux & Gym utbildningarna.

Delmål 5: Schemalagda luncher
Schemalagda luncher finns i minst en kommun i länet.

Aktiviteter:

 • Workshop för skolledare i goda exempel av rektorer som jobbar med schemalagda luncher idag och som kan visa på studier av effekten med schemalagda luncher.

Projektägare:

Projektägaren har det juridiska ansvaret för projektets genomförande och till­handa­håller administrativa och personella resurser. Föreslås att en av de deltagande kommuner blir projektägare, företrädesvis Rättviks kommun.

Förslag till styrgrupp

Styrgruppen har ansvar för det operativa genomförande av projektet, bevakar mål­uppfyllelse och allokerar projektmedel. Styrgruppen har mandat att fatta beslut inom ramen för projektbudgeten.

Styrgruppens medlemmar representerar projektets finansiärer.

Ordförande och vice ordförande i Dalarnas kommunförbund.

Kostchefer från 2 kommuner.

Länsstyrelsen, Region Dalarna och Yrkesakademin.

Projektledning

Projektet kommer att ha ett kontor på Stiernhööksgymnasiet i Rättvik med en heltidsanställd projektledare som driver detta projekt.

Målgrupper

Primära:

 • Personal i ledande befattning (kostchefer och andra chefer i verksamheterna).
 • Medarbetare i köken.

Sekundära:

 • Gästerna som äter offentligt tillagad mat antingen hemma eller i offentliga rum.
 • Personal som berörs av mat på skola, förskola och äldreomsorg.
 • Lokala producenter.
 • Politiker och beslutsfattare.
 • Restaurangskolelärare (både vuxen och gymnasiet).

Tid för projektet

Projektet är på två år och det är förlängt med två år, 2019-05-01 till 2023-06-30.

Finansiering

Kostnader:

Personal

Lön till projektledare

1 590 000 kr

Extern tjänst

Föreläsningar

300 000 kr


Hemsida

61 000 kr

Resor och logi

Resor projektledning och utbildning i kommunerna

100 000 kr

Summa kostnader


2 051 000 kr


Intäkter:

Kommuner

14 st * 20 000 kr * 2 år

560 000 kr

Länsstyrelsen

Landsbygdsprogram

1 491 000 kr

Summa intäkter


2 051 000 kr

Kontakt

Anders Frodig
0248-70 711

Besöksadress

Stiernhööksgymnasiet
Masvägen 15
795 32 Rättvik

Postadress

Rättviks kommun
Offentlig Gastronomi Dalarna
795 80 Rättvik