Företag, stöd och rådgivning

Näringslivskontoret har i uppdrag att attrahera nya företag till kommunen och att stödja tillväxten och utvecklingen hos företag som redan är etablerade här. Näringslivskontoret arbetar även med att främja innovation och entreprenörskap genom nära samarbete med näringslivet.

Näringslivskontoret

  • Samordnar arbetet med utvecklingen av det befintliga näringslivet och med nyetableringar
  • Bevakar näringslivets intressen i den kommunala och statliga planeringen
  • Sätter dig i kontakt med rätt person eller organisation
  • Tar emot och vidarebefordrar information om tillgänglig industrimark, lediga lokaler och företag som är till salu
  • Samarbetar med Länsstyrelsen i Dalarnas län och informerar om deras statliga företagsstöd och landsbygdsstöd.

Mycket av informationen finns tillgänglig här på kommunens webbplats

När du behöver kontakta kommunen i något ärende som företagare så har vi det vi kallar ”En väg in”. Det betyder att du först och främst kontaktar någon av nedanstående två kontaktpersoner - beroende på ärende.

Kontakt

En väg in - kontaktpersoner

Besöksnäring och kulturella och kreativa näringar:

Helena Back, näringslivssamordnare

0248-70 512

Övrigt näringsliv och hållbart företagande:

Per Lejoneke, utvecklingsstrateg

0480-70 148

Näringslivschef/ chef samhällsutvecklingsförvaltningen

Per-Johan Backlund