Säkerhet

Ett knäppt bilbälte.

Bilbälte som är vanligt i bussar. mostphotos.com/kaarsten

Vägen mellan bostaden och hållplatsen

Föräldrarna har ansvaret för eleven på vägen mellan hemmet och skolan eller skolskjutsen, liksom på skolskjutshållplatsen. Föräldrarna ansvarar för att eleven följer gällande ordningsregler och anvisad väg till hållplatsen.

Säkerhetsfrågor och problem med anknytning till vägen mellan bostaden och hållplatsen löses i första hand i samråd mellan skola och föräldrar. På hållplatsen är det i första hand föräldrarna som ska se till att gällande ordningsregler följs.

Under transporten och vid skolan

De flesta skolskjutsar sker med buss i linjetrafik, i några fall används särskilt upphandlade bussar och även mindre fordon.

Under transporten är det entreprenören och föraren som ansvarar för att gällande trafikbestämmelser och ordningsregler följs. Det är inte tillåtet för föraren att släppa på eller av elever på andra ställen än de som finns angivna i skolskjutsplanen. Eventuella problem ska föraren och entreprenören lösa tillsammans med skolan.

När eleverna anländer till skolan är det skolan som ansvarar för att tillsyn och ordningsregler efterföljs, detsamma gäller efter skolans slut.

Väntetider

Vid eventuella väntetider är det skolan som ansvarar för ordning och säkerhet.