Springkällan

Springkällan, slogbod, bord och bänkar.

Springkällan på sommaren. Foto: Carl-Johan Uhlin

Ett stort meteoritnedslag inträffade i dessa trakter för 360 miljoner år sedan. Det medförde att berggrund av kalk-, ler- och sandsten har bevarats nedsänkt och omkastad i en ringformig dalgång. Denna unika geologiska formation kallas Siljansringen.

Oljefynd

Det är sedan länge känt att det i sådan sedimentär berggrund går att finna olja. Redan på 1700-talet togs en del "petroleum" tillvara i Osmundsberg i Boda socken. Vid 1800-talets mitt väcktes på nytt förhoppningar om stora mängder olja i djupet.

Oljefynd hade nämligen gjorts i liknande berggrund i Nordamerika. Det bildades tre olika prospekteringsbolag i Boda och Rättviks socknar. Rikedomarna skulle tillgodogöras genom borrning ned i berget, en metod som hade uppfunnits i Amerika.

Bergolja och brännbar gas

Det hittades små mängder bergolja och brännbar gas. Däremot så påträffades inga fyndigheter som gjorde att någon större utvinning kunde komma till stånd. Oljeborrningen var ett bra och lönsamt arbete för lokalbefolkningen. Det berättas att arbetarna hällde fotogen i hålen för att så länge som möjlig hålla förhoppningen levande hos företagsledningen.

Här vid Draggån påbörjade Dalabolaget borrningar i april 1869. De hittade bara ringa mängder olja men stötte istället på en mycket kraftig källåder med vatten. Borrhålet pluggades igen och alltsedan dess har det funnits en springbrunn. Tidigare benämndes den vattusprångetGamla Heden eller Spruthålet. Idag kallas den för Springkällan.

Springkällan är belägen sex kilometer norr om Rättvik. Sväng till höger strax bortom travbanan.