Faktaruta

Förklaringar

Allmännyttig ideell förening = sammanslutning av individer som har gemensamt intresse, där de enskilda personerna överlåter det formella juridiska ansvaret till föreningens styrelse. Verksamheten får inte ha som syfte att gynna medlemmarna ekonomiskt.

Firmatecknare = de av styrelsen valda personerna som får ta ut pengar från föreningens konto och skriva under avtal med mera. Det är bra att ta för vana att alltid välja firmatecknare vid varje konstituerande möte, även om det är oförändrat sedan tidigare år. Lämpligt att ha två personer (ofta ordförande och kassör) med tillägget "var för sig" efter namnen. Annars måste båda skriva under allt tillsammans.

Justerare = läser igenom protokoll och kollar att sekreteraren uppfattat besluten korrekt.

Konstituerande möte = första styrelsemötet efter årsmötet. Där väljs bland annat vilka funktioner ledamöterna i styrelsen ska ha under året.

Medlemsregister = en förteckning över alla medlemmar med kontaktuppgifter. Någon i styrelsen utses att ansvara för uppdatering av registret och för att bevaka att medlemsavgifterna betalas.

Revisor = en eller två personer valda av årsmötet (måste inte vara medlem i föreningen, får ej vara styrelseledamot i föreningen). Revisorerna garanterar inför medlemmarna, eventuella bidragsgivare, kommunen med mera att föreningen sköts på ett bra sätt. Revisorerna kontrollerar ekonomin men även att föreningens styrelse följt stadgarna och verkställt fattade beslut.

Suppleant = ersättare för ordinarie styrelseledamot om den har förhinder.

Valberedning = personer som väljs av årsmötet för att föreslå styrelseledamöter för nästkommande årsmöte.

Årsmöte = föreningens högsta beslutande organ. Årsmötet väljer styrelsen som ska leda föreningens arbete, upprätta verksamhetsplan och förvalta tillgångarna under verksamhetsåret. Till påföljande årsmöte ska styrelsen redovisa vad den gjort genom verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning. Verksamhetsberättelsen är också en dokumentation av föreningens historia. Vid årsmötet tar medlemmarna ställning till om de är nöjda med det arbete styrelsen har gjort under det gångna året.

Kontakt och mer information

Trafik-, ungdoms- och fritidsenheten

0248-70 226
fritid@rattvik.se

Fritidschef
David Ytfeldt
0248-70 225

Handläggare
Carina Flat
0248-70 226

Besöksadress
Knihsgatan 13B
795 31 Rättvik

Postadress
Rättviks kommun
Trafik-, ungdoms- och fritidsenheten
795 80 Rättvik