Ekonomi och budget

Rättviks kommun, är liksom alla andra kommuner i landet, beroende av att invånarna betalar skatt för att kunna erbjuda den service alla har rätt att förvänta sig.

År 2024 kommer kommunen att omsätta cirka 832,4 miljoner kronor. Skattskyldiga invånare betalar 21,81 procent i kommunalskatt efter avdrag. Skatten fastställs varje år av kommunfullmäktige.

Att ha en budget i balans, det vill säga att anpassa kostnaderna efter inkomsterna, är mycket viktigt. Kommunen får inte gå med förlust.

Det är ekonomienheten som ansvarar för arbetet med kommunens budget och ekonomi.

Budget, årsredovisning och uppföljning är viktiga begrepp i den kommunala ekonomin.

Budget

Varje år bestämmer kommunfullmäktige hur kommunens pengar ska fördelas på de olika verksamheterna. Fördelningen görs i en budget.

Arbetet med budgeten pågår hela året. Under våren lämnar de fyra förvaltningarna budgetförslag för sina olika verksamheter. Ekonomienheten sammanställer dessa till ett budgetförslag, som kommunfullmäktige slutligen beslutar om under november månad.

Årsbudget

Årsbudgeten är det viktigaste styrdokumentet. Den talar inte bara om hur mycket pengar som olika verksamheter får kosta och vilka inkomster man beräknar att få. Den innehåller också mål för kommunens verksamheter.

Budgetuppföljning

För att hålla koll på att budgeten verkligen följs och att inte kostnader i olika verksamheter skenar iväg, görs regelbundna avstämningar. Varje månad kontrolleras hur vi ligger till i förhållande till budget. Tre gånger per år görs en noggrannare uppföljning.

Finanspolicy

Kommunkoncernens finansverksamhet ska bedrivas på ett säkert och effektivt sätt och helt utan spekulativa inslag så att en betryggande säkerhet alltid upprätthålls.

Kommunens finanspolicy ligger till grund för hur ekonomin ska skötas i kommunen. Finanspolicyn syftar till att lägga fast mål och riktlinjer för kommunen och de kommunala företagen inom följande områden:

  • Beslutanderätt, organisation och rapportering
  • Koncernsamordning av finansverksamheten
  • Likviditetsplanering
  • Upplåning och leasing
  • Placering
  • Utlåning
  • Försäkringsinstrument
  • Borgen och garantier

Årsredovisning

Årsredovisningen är en sammanställning för det gångna årets verksamhet - med förvaltningsberättelse, driftsredovisning och investeringsredovisning - för både kommunen och hela den kommunala koncernen.

Den kommunala koncernen omfattar förutom kommunens verksamhet även den verksamhet som bedrivs i bolagsform. Den kommunala bolagskoncernen har ett moderbolag, Rättviks Kommunhus AB, som i sin tur äger bolagen Rättviks Fastigheter AB, Rättviks Vatten och Avfall AB och Rättviks Skoljordbruk AB.

Årsredovisningen är inriktad på övergripande frågeställningar och sammanfattar de ekonomiska och finansiella aspekterna av kommunens verksamhet under året.

Kontakt

Ekonomichef
Ann Lissåker
0248-70 116

Besöksadress
Vasagatan 1
795 30 Rättvik

Postadress
Rättviks kommun
795 80 Rättvik