Värmepump

Värmepumpar omvandlar lagrad solenergi till värme. Värmen hämtas från berggrund, mark, sjö/vattendrag eller från luften. Det är ett energisnålt och miljövänligt alternativ, där man slipper utsläpp av rök från förbränning.

Anmälan om installation

Om du planerar att installera berg- mark- eller sjövärme ska du i god tid innan installationsarbetet anmäla detta till miljö- och byggenheten. Blankett för anmälan finns på denna sida eller blankettportalen. Luftvärmepump kräver ingen anmälan till kommunen.

Observera att anmälan ska innehålla karta med placering av:

  • Borrhål eller jordvärmeslingans placering
  • Enskilt dricksvatten och/eller avlopp på egen och grannars fastigheter
    • B = borrad brunn och G = grävd brunn
    • För avlopp ska hela anläggningarna ritas ut

Ta kontakt med en installatör för hjälp att räkna ut vilken effekt du behöver för ditt hus, hur djupt du måste borra (för bergvärme) och planering i övrigt.

Skyddsavstånd

Vid borrning av bergvärme ska anläggningen inrättas enligt Normbrunn -16 (framtagen av SGU, Sveriges Geologiska Undersökning). I denna rapport rekommenderas följande skyddsavstånd

  • mellan två energibrunnar, 20 meter
  • energibrunn till bergborrad dricksvattenbrunn, 30 meter
  • energibrunn till grävd dricksvattentäkt, 20 meter
  • energibrunn till enskilt avlopp minst 30 meter. Energibrunnen ska placeras uppströms, alltså högre i terrängen.

Marken runt energibrunnshål kyls ned, därför behövs 20 meter mellan borrhål för att de inte ska ta energi från varandra, vilket ger lägre effekt. För att säkerställa detta ska borrhål placeras minst 10 meter in från tomtgräns eller mitt av väg mellan tomter, alternativt gradas så att centrum på borrhålet kommer 10 meter in från tomtgräns eller mitt av väg mellan tomter.

Anledning till skyddsavstånd till dricksvatten och avlopp är att det via sprickor i berggrunden kan ledas föroreningar till vattentäkter.

Mer information

Mer information om värmepumpar kan du hitta bland annat på Energimyndighetens webbplats och på SVEP, Svenska Värmepumpsföreningens webbplats, se länkar.

Avgift

Miljö- och byggnadsnämnden tar ut en avgift på 1900 kr, som fastställs av kommunfullmäktige, för prövning av anmälan.