Fonder för kommunal verksamhet

Kommunstyrelsens allmänna utskott tar i egenskap av förvaltare för respektive stiftelse beslut om utdelning ur fonderna.

Stiftelsen samfond för grundskolan i Rättviks kommun

Ändamål
Utdelning av stipendier till förtjänta elever samt gemensamma ändamål för eleverna. Under de senaste åren har utdelningen enbart använts för gemensamma ändamål.

Handläggningsrutiner
Rektorskonferensen prioriterar ett årligt ändamål. Beslut i kommunstyrelsens utvecklingsutskott.

Stiftelsen Korsnäs AB:s stipendiefond

Ändamål
Stipendier samt gemensamma ändamål för eleverna i Furudals skola. Under de senaste åren har utdelningen enbart använts för gemensamma ändamål.

Handläggningsrutiner
Förslag från skolledningen i Furudals skola. Beslut i kommunstyrelsens allmänna utskott. Eleverna informeras vid läsårets slut.

Stiftelsen Fräs Kerstin Hanssons donationsfond

Ändamål
Trivselanordningar, förskönande eller speciell driftskostnad vid Enådal. Får även användas till nedbringande av driftskostnader.

Handläggningsrutiner
Enhetschefen beslutar om inköp. Sammanställning till kommunstyrelsen vid årets slut.

Kontakt

Kommundirektör

Katharina Mansfeld

0248-70 150

Besöksadress

Vasagatan 1

795 30 Rättvik

Postadress

Rättviks kommun

Stiftelsens/fondens namn

795 80 Rättvik