Radon

Radon är en osynlig och luktfri radioaktiv gas som kan komma från mark, byggnadsmaterial och via dricksvattnet. Radon kan finnas i dricksvattnet framför allt om vattnet kommer från en borrad brunn, kallkälla eller grävd brunn där vattnet kommer från sprickor i berg. När radonhaltigt vatten används till dusch, bad och disk avgår radon till inomhusluften. Förhöjda radongashalter inomhus kan orsaka lungcancer, risken ökar om man är rökare.

Faktorer som påverkar radonhalt inomhus är:

  • Radon från marken läcker in via otätheter i byggnaden. Lufttrycket inomhus är oftast är lägre än utomhus, därför kan radonhaltig jordluft sugas in i huset, särskilt om marken är genomsläpplig och husets grund otät.
  • Byggnadsmaterial som innehåller blå lättbetong avger mer än andra stenmaterial.
  • Radon via dricksvattnet.
  • Otillräcklig ventilation.

Mätning av radon

I luft
Mätning av radon i luften görs under eldningssäsongen (1 oktober - 30 april) i bostadsutrymme, vanligen med hjälp av mätdosor. De ska normalt sitta uppe i två till tre månader för att få ett årsmedelvärde. Vid till exempel en husförsäljning kan en korttidsmätning göras, men felmarginalen blir då större och något årsmedelvärde erhålls inte.

Om radongashalten överstiger riktvärdet 200 Bq/m3 anses bostaden vara en olägenhet för människors hälsa. Se mer om gränsvärden på stralsakerhetsmyndigheten.se

För mätning, ta kontakt med ett ackrediterat laboratorium som skickar ut mätdosor och sedan analyserar dem. Swedac-ackrediterade företag som utför radonmätning finns på Swedac.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

I vatten
Vattenprov för radonanalys kan tas under hela året. Provtagningsflaskor kan hämtas på miljö- och byggenheten för analys.

OBS! Mätning av radon bekostas av beställaren.

Åtgärder
Beroende på varifrån radonet kommer och hur hög halten är finns ett antal åtgärder för att sänka radonhalten.

Bidraget för att åtgärda radonhalter över 200 Bq/m3 i luft upphörde 31 december 2014. ROT-avdraget kan dock nyttjas för åtgärderna.

Vid nybyggnation ställs krav på utförandet beroende på vilken radonhalt som har uppmätts eller bedöms finnas i området. Det kan till exempel byggas radonsäkert.

Kontakt

Miljö- och byggenheten

Växel 0248-70 000
miljo.bygg@rattvik.se

Postadress
Miljö- och byggnadsnämnden
Rättviks kommun
795 80 Rättvik