Rättviks kommun

Rådet för ungdomsfrågor

Rådet för ungdomsfrågor är ett forum för unga i Rättviks kommun att diskutera, väcka och formulera aktuella frågor som rör unga.

Rådet är också ett forum för samråd och ömsesidig information mellan ungdomsrepresentanter i åldern 13–25 år och kommunstyrelsen. Rådet för ungdomsfrågor har sex ungdomsledarmotplatser som är sökbara.

Arbetsuppgifter

Kommunens företrädare ska informera och inhämta rådets synpunkter om förändringar när det gäller viktigare frågor som berör unga i Rättviks kommun. Rådet ska också vara ett forum för unga att ge förslag och diskutera idéer som de tror kan förbättra ungas livssituation i Rättviks kommun. Därigenom ges unga i Rättviks kommun en större delaktighet i samhällsutvecklingen.

Rådets sammansättning

  1. Rådet för ungdomsfrågor är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen.
  2. Till ungdomsledamöter utses sex unga i åldrarna 13–25 år från elevråd eller elevkår, ungdomsråd samt från föreningar.
  3. Om- eller nyval till ungdomsledamotsplatser sker årligen i samband med höstterminens början.
  4. Kommunstyrelsen utser tre ledamöter, en från oppositionen och två från majoriteten, samt en ersättare för dessa. Ledamöterna väljs företrädesvis ur kommunstyrelsen.
  5. Majoriteten har ordförandeposten i rådet.

Kontakt

Ungdoms- och fritidsenheten
0248-70 226
fritid@rattvik.se

Ungdomsstrateg
Stina Evbjer
0248-70 288