Rättviks kommuns diarium

Kommunen ska se till att handlingar bevaras, hålls ordnade och vårdas så att rätten att ta del av allmänna handlingar upprätthålls. Därför för kommunen register över de allmänna handlingar som finns hos kommunen.

Vad är en allmän handling?

För att en handling ska vara allmän krävs att den förvaras hos kommunen, är upprättad eller inkommen till kommunen.

Alla brev/handlingar, även e-post, som kommer in till en kommun eller upprättas där är i regel offentliga och får, med vissa undantag, läsas av alla enligt tryckfrihetsförordningen. Vissa ärenden eller handlingar undantas från offentlighet enligt offentlighets- och sekretesslagen.  

Allmänheten har rätt att ta del av kommunens allmänna handlingar. Syftet är att medborgarna ska få möjlighet till insyn i den kommunala verksamheten. Att ta del av allmänna handlingar är en del av offentlighetsprincipen. Läs mer om offentlighetsprincipen.

Vad är ett diarium?

I diariet registreras allmänna handlingar, både offentliga och sekretesskyddade.

Diarier finns hos kommunstyrelsen samt hos miljö- och byggnadsnämnden.

Vad finns i våra diarium?

I diariet finns det mesta av den officiella kommunikationen som sker mellan kommunen, medborgarna och andra myndigheter, som till exempel inkommande och utgående post.

Inget diarium finns som webbdiarium i Rättviks kommun. 

Vill du ta del av allmänna handlingar?

Kontakta kansliet när vill ta del av  handlingar och ärenden i kommunstyrelsens diarium  och miljö-och byggenheten när det gäller miljö- och byggnadsnämndens handlingar/ärenden.

Handlingar som är äldre än fem år förvaras i centralarkivet.