Regler för upphandling

Rättviks kommun är en upphandlande myndighet, vilket innebär att vi måste följa den lagstiftning som gäller när vi ska upphandla varor och tjänster för kommunens behov. 

Den lag som kommunen vanligtvis använder vid offentlig upphandling är Lagen om offentlig upphandling (LOU).

Om du vill läsa vad LOU säger, så kan du använda denna länk till LOU. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

​Grundläggande principer för upphandling

Lagen om offentlig upphandling (LOU) har fem grundläggande principer som är viktiga för att du ska förstå hur lagen ska tolkas och användas i praktiken och som vi beskriver nedan.

Icke-diskrimineringsprincipen

Det är förbjudet att diskriminera leverantörer på grund av deras nationalitet, som exempelvis anbudsgivarens medborgarskap, etablerings- eller verksamhetsland. Myndigheten får inte ställa krav som bara svenska företag känner till eller kan klara av att uppfylla.

Det gäller även när myndigheten inte förväntar sig att några utländska leverantörer ska lämna anbud. Anbudssökande och anbudsgivare från andra orter ska behandlas på samma sätt som företag från den egna kommunen.

Likabehandlingsprincipen

Alla leverantörer ska få samma förutsättningar och ska därför få tillgång till samma information samtidigt, så att ingen leverantör får ett övertag.

Upphandlaren får inte acceptera ett anbud som kommit in för sent, eftersom samma regler ska gälla alla.

Proportionalitetsprinciper

Krav och villkor i upphandlingen ska stå i rimlig proportion till det som upphandlas. Myndigheten får inte ställa högre krav än vad som är nödvändigt.

Principen om öppenhet

Upphandlingar ska präglas av öppenhet och förutsebarhet. Myndigheten får inte hemlighålla uppgifter om upphandlingen, utan annonsera upphandlingen offentligt och informera de leverantörer som deltagit i anbudsförfarandet om resultatet.

Upphandlingarna ska vara offentliga och förfrågningsunderlaget ska vara klart och tydligt formulerat och innehålla samtliga krav som ställs.

Principen om ömsesidigt erkännande

Intyg och certifikat som har utfärdats av en svensk myndighet ska gälla också i övriga EU- och EES-länder, och omvänt.

Kontakt

Inköpssamordnare
Erik Linder
0248-70 141

Postadress
Rättviks kommun
Inköp
795 80 Rättvik

Information

Information om LOU Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.