Beslutsfattande och styrning

En viktig del i hållbarhetsarbete är att lyfta blicken för att kunna se den helhet inom vilken vi verkar, samt hur vi påverkar den. Genom en mycket snabb utveckling inom teknik, infrastruktur och kommunikation, tillsammans med en rad politiskt viktiga beslut, har vår värld kommit att bli mer och mer globaliserad.

Det Glokala perspektivet

”Vi är den första generationen som kan utrota fattigdomen, och den sista som kan bekämpa klimatförändringarna.”
Ban-Ki-moon, FN:s före detta generalsekreterare

Globaliseringen innebär ett ökat beroende mellan länder när det gäller handel, kultur, miljö och andra saker som påverkar våra liv och förutsättningarna för kommande generationer. Det betyder att det som sker ute i världen påverkar oss i Rättvik. Det perspektivet är inte så svårt att se, går börsen ner i New York så märks det även på vårt sparande, oroligheter i andra länder gör att människor flyr till oss och så vidare.

Men globaliseringen för också med sig ett mer svårfångat perspektiv, nämligen att det vi gör här i Rättvik påverkar övriga världen. Det betyder att vi i Rättvik också har ett ansvar för att världen utvecklas ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart i framtiden.

Så det finns all anledning för Rättviks kommun att styra sin verksamhet med hänsyn till globala, nationella och regionala frågor tillsammans med de lokala företeelser som utgör största delen av vår vardag. Ett glokalt perspektiv innebär att vi blandar den globala medvetenheten med den lokala. Det är en förutsättning för att vi på allvar ska kunna ta vårt ansvar i hållbarhetsfrågorna och skapa en bättre plats och tillvaro för kommande generationer.

Det här betyder att vi måste ta en större hänsyn i våra beslut på lokal nivå. Vårt huvudfokus är Rättvik, det lokala, men med influenser från det som sker ute i världen och hur våra beslut kan komma att påverka andra. Det är det glokala perspektivets kärna.

I den globala utblicken har vi valt att ta fasta på de Globala Målen för hållbar utveckling. Vi ska säkerställa att vårt arbete ligger i linje med den globala intention som dessa mål bär på. Det är dessa mål som hjälper oss att säkerställa, att våra fokus på de globala frågorna hamnar rätt, att vi siktar på rätt saker i den stora och komplexa värld som vi är en del av.

Rättviks arbete med hållbarhet utgår från de globala målen, som översatts i lokala ambitioner av kommunens styrande politiker. Här hittar du dokumentet i sin helhet Pdf, 7.4 MB, öppnas i nytt fönster..

De globala målen

De sociala och ekologiska problemen på global nivå är inga nyheter. I 50 – 100 år har forskare larmat om oroväckande aktiviteter som kräver bred, global samverkan för att kunna lösas. Förmågan att kunna mötas och få fram konkreta åtgärder för en mer hållbar utveckling har stärkts med åren och idag finns 17 globala mål för hållbar utveckling som är djupt förankrade, mätbara och genomförbara.

Här finns en inspirerande film Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

UNDP är FN:s nätverk för att genomföra utvecklingsprogrammen kring hållbar utveckling. De har ett särskilt ansvar att koordinera insatser för att de globala målen skall uppnås.

Hösten 2016 besökte UNDP Rättvik, som första kommun i landet, för att vara med och sätta igång det lokala arbetet med de globala målen. Inbjudna till mötet var samtliga ledamöter i Kommunfullmäktige. Därefter bildades fyra arbetsgrupper som fick några av målen tilldelade sig, arbetsgrupperna fick i uppdrag att försöka koppla de globala målen till lokala utvecklingsbehov i Rättvik.

Resultatet blir Rättviks lokala mål för hållbar utveckling, och dessa beslutades av Rättviks kommunfullmäktige i december 2017. Det är ett ramverk för utvecklingen av lokala strategier, mål och aktiviteter och på det viset säkerställer vi vårt glokala perspektiv.

Läs mer om de globala målen på www.globalamalen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kontakt

Postadress
Rättviks kommun
795 80 Rättvik

Bilder
Logotype Hållbart Rättvik Öppnas i nytt fönster.