Att skapa förändring

Att skapa förändring - Hållbart Rättviks fem strategiska nycklar Att skapa en mer hållbar värld handlar om att skapa förutsättningar för människor och organisationer att förändra sina beteenden.

Vi tror inte på tvingande åtgärder som ingång i detta, istället tror vi på varje individs vilja att göra rätt, det vill säga viljan att skapa hållbara beteenden. Det är en viktig strategisk inriktning som leder oss i val av aktiviteter att genomföra, det ger incitament till hur policys ska utformas, hur vi kommunicerar och så vidare.

I vårt arbete med hållbarhet har vi kunnat identifiera fem viktiga nyckelord som ger strategiska incitament till förändring. Nyckelordens betydelse ska genomsyra de ekologiska, sociala och ekonomiska strategier som arbetas fram inom kommunen. Våra fem nyckelord är flexibilitet, främjande, innovation, engagemang och ekonomi.

Flexibilitet

Eftersom vi genomgripande är beroende av ändrade levnadsmönster, ändrade affärsidéer och ändrade verksamhetsplaner för att nå en hållbar utveckling, blir det viktigt att vi inte låser upp tillgångar, värden och metoder på lång sikt. Det som anses som värdefullt och viktigt idag kan ha en helt annan betydelse om 10 år, och tvärtom. Att istället fokusera på flexibla system som snabbt kan ställa om efter morgondagens kunskaper och behov blir en central del i våra strategiska planer.

Genom att bygga in flexibilitet i vår organisation, i våra beslut och i våra planer säkerställer vi frihet för kommande generationer att forma sitt Rättvik utifrån framtida värderingar. Flexibilitet som strategisk inriktning visar att vi förstått att vi inte sitter på alla svaren idag, och att vi är mån om att skapa öppningar för nya kunskapers betydelse när de kommer.

Främjande

Hållbarhet som fenomen har länge handlat om att utesluta saker, att stoppa, stänga ner och att förbjuda. Ibland är det här nödvändiga insatser för att hindra att utvecklingen går åt fel håll. Ett annat alternativ är att fokusera på det goda, det vill säga välja att främja det hållbara, hellre än att förbjuda det ohållbara. Det handlar om att ge inspiration och glädje, resurser och möjligheter, till en hållbar utveckling.

I allt vi gör ska främjande-perspektivet ha en självklar plats och ett stort fokus. Hållbarhet handlar inte om förbud, det handlar om en hoppfull och skapande framtid. Lösningen på det ohållbara ligger i människors förmåga att idag och imorgon skapa nya, mer hållbara perspektiv. Vi har tilltro till den tanken, vi tror på våra invånares vilja att göra rätt.

Innovation

En sak är helt säker – fortsätter vi att göra samma saker som nu, på samma sätt som nu, så räcker inte planetens resurser till. Innovationskraft, påhittighet, nytänkande och entreprenörskap är därför kärnan i hållbarhetsarbetet.

Innovation som begrepp kanske för tanken till uppfinnare, eller omfattande EU-finansierade projekt eller andra företeelser långt bort från det vi är vana vid. Men innovation och påhittighet är egentligen evolutionärt, det är en del av mänskligheten.

Utan påhittighet och förmågan att tänka nytt så hade vi inte överlevt de svåra perioderna i människans utveckling. Innovation är en del av alla människor, nu gäller det att locka fram innovationskraften och rikta den mot vår gemensamma utmaning just nu – att nå en hållbar utveckling.

Därför kommer vi att arbeta med utbildningar, inspirationsföreläsningar och projekt inriktade på innovation, i syfte att höja medvetenheten om innovationskraft och dess betydelse i samhällsutvecklingen.

Därför kommer vi också att skapa forum och mötesplatser där innovativt tänkande främjas och uppmuntras, både internt inom vår organisation och externt med lokalsamhället.

Engagemang

För att åstadkomma något stort krävs resurser, kunskap och kommunikation. Men även organisationer, projekt och idéer som har allt detta kan misslyckas om engagemanget saknas. Engagemang är därför en förutsättning för hållbarhetsfrågan. Vill vi nå förändring i beteendet hos många människor så måste vi få dem engagerade.

Därför är engagemang en av våra viktigaste nycklar. Engagemang nås genom kreativa möten, lättillgänglig information och ökade kunskaper om situationen. Engagemang nås genom ledarskap på individuell och kollektiv nivå, samt genom uppmuntran och samverkan.

Därför är vår målsättning att försöka hålla en god pedagogisk höjd i de olika styrdokument, policys och liknande som skapas i Hållbart Rättvik. Intresset för miljö och sociala strukturer får inte stanna hos forskare, strateger och tjänstemän, utan måste delas av alla delar i vår kommun, av lokalsamhället och den globala världen. För att nå dit krävs engagemang.

Ekonomi

Det är många gånger jakten på tillväxt och förstärkt ekonomi som fått oss att tänja på planetens gränser, både ur socialt och ekologiskt perspektiv. Ekonomi, att kunna tjäna pengar, är ett av de starkaste skälen till hur människors beteenden styrs.

Pengar kan skapa förutsättningar för, eller omöjliggöra, förändringar. Därför är det av högsta vikt att arbetet med hållbar utveckling också håller ekonomiskt. Det går inte att bromsa ekonomierna och därmed nå en hållbar utveckling, därför måste vi förstå ekonomi som fenomen och hur vi kan arbeta med ekonomi som grund för en hållbar tillväxt.

Med största sannolikhet är det i näringslivet som de riktigt avgörande stegen till en hållbar värld kommer att tas i form av innovationer, nya sätt att organisera sig och nya affärsmodeller. Ett gott företagsklimat, förutsättningarna för lyckade affärer, är därför en grundplattform för hållbarhet i ett glokalt perspektiv.

Avgörande för hur väl tillväxten lyckas övergå till en hållbar tillväxt är också konsumtionsmönster. Det betyder att det vi som kunder köper, eller inte köper, skickar väldigt viktiga signaler till producenter om vad vi vill att de producerar.

Varje gång vi gör ett aktivt val med hållbarhetsfokus, det vill säga väljer ett lokalt, ekologiskt eller socialt hållbart val, en kvalitetsmärkt produkt exempelvis, så bidrar vi till en hållbar värld.

Det är egentligen inte alls företagen som styrt in oss på problemen som finns i världen idag, det är kundernas val av inköp som gjort det. Ju fler som väljer hållbart, desto större utbud, lägre priser och högre tillgänglighet blir det på de produkterna.

Därför kommer vi att fokusera på att göra smarta inköp, att skapa diskussioner och erbjuda kompetensutveckling inom ny ekonomi och konsumtion. Vi kommer att fortsätta att fokusera på skapandet av ett riktigt bra företagsklimat lokalt, och stötta våra hållbara lokala entreprenörer så mycket vi kan.

Kontakt

Postadress
Rättviks kommun
795 80 Rättvik

Bilder
Logotype Hållbart Rättvik Öppnas i nytt fönster.