Ordlista

Begreppsförklaringar - hälsa och hälsoarbete

 • Folkhälsa är ett samlat begrepp för hela befolkningens hälsa, med hänsyn till hälsotillstånd och fördelning av hälsan. En god folkhälsa ska vara så bra som möjligt, den ska också vara så jämlikt fördelad som möjligt.
 • Folkhälsoarbete är ett långsiktigt arbete för att stärka och utveckla livsvillkor som främjar hälsa och förebygger ohälsa.
 • Friskfaktorer är omständigheter som främjar en positiv hälsoutveckling.
 • Fysisk aktivitet på recept är en arbetsmetod för att främja fysisk aktivitet inom hälso- och sjukvården. Receptet kan användas i behandlande och i förebyggande syfte.
 • Förebyggande insatser ska minska risker för ohälsa eller sjukdom.
 • Hållbar utveckling. En utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter. Hållbar utveckling har tre samspelande dimensioner – den ekonomiska, sociala och ekologiska. Alla tre är beroende av och kan förstärka varandra.
 • Hälsofrämjande insatser ska stärka människors förutsättningar för att uppnå och bibehålla bästa möjliga hälsa.
 • Riskfaktorer är förhållanden som ökar risken för en negativ hälsoutveckling.
 • Skyddsfaktorer är förhållanden som har en skyddande effekt på individer som utsätts för hälsorisker.
 • Stödjande miljöer för hälsa. Ska skydda människor mot hälsohot och möjliggör att de utvecklar sin kapacitet, sitt självförtroende och sin hälsa. Miljön är det samhälle där vi lever, inklusive vårt hem och arbete.
 • En funktionsnedsättning innebär en nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga.
 • Ett funktionshinder är den begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen. För personer med funktionsnedsättning är det extra viktigt med ett tillgängligt samhälle.