Städning av gator och trottoarer

En liten röd traktor med snöplog.

Snöröjning i Rättvik. Foto: © Yvonné Öhrnell.

På kommunala gång- och cykelbanor sköts vinterunderhållet av kommunen genom det kommunala fastighetsbolaget Rättviks Fastigheter AB (RFAB). Trottoarer är fastighetsägarens ansvar.

Fastighetsägarens ansvar

Fastighetsägare är ansvariga för att snöröjning och sandning sker på gångbanor, enligt Rättviks kommuns allmänna lokala ordningsföreskrifter.

Ordningsföreskrifterna

"Det åligger fastighetsinnehavaren att snarast avlägsna snö och is, som är till olägenhet för gångtrafiken, och att vid halka skyndsamt sanda gångbaneutrymmet eller vidta andra åtgärder till motverkande av halka".

Kontakt

Vägingenjör
Robin Layton
0248-70 119

Besöksadress
Knihsgatan 13B
795 30 Rättvik

Postadress
Rättviks kommun
Trafik-, ungdoms- och fritidsenheten
795 80 Rättvik

Information

Lokala ordningsföreskrifter finns att läsa under Regler och styrande dokument.