Dalen – Hökolsberget

Vitsippor och gammal lövskog.

Dalen–Vitsippsdalen. Foto: © Pia Söderström.

Välkommen till ett intressant naturreservat på Hökolsbergets sluttning. Här kan du följa många stigar och uppleva allt det unika från vitsippsdalen och lövskogar till gammal granskog.

Barrskog

Högt uppe på Hökolsberget finns en 200-årig klenvuxen granskog med mycket lavar och mossor. I skogen finns det gott om död och döende ved. Här kan man hitta flera sällsynta och utrotningshotade vedsvampar och insekter. Många fåglar söker föda och boplatser i den döda veden. Här finns spår efter tretåig hackspett och spillkråka. En fin rast- och utsiktsplats hittar du  högst uppe på toppen.

Lövnaturskog

I början på 1900-talet var här slåtterängar och betesmarker. Idag har markerna växt igen och fått karaktären av lövnaturskog med björk, asp, gråal, sälg och rönn. Träden är gamla eller döda och på stammarna växer rikligt med lavar och svampar. I de grova asparna finns bohål för fåglar. Här är fågellivet rikt och markerna bördiga och örtrika.

Dalen

Dalen, även kallad vitsippsdalen, är en källpåverkad bäckdal med lövskog. På våren fylls skogen av fågelsång och marken täcks av vitsippor. Här finns bänkar och bord att äta matsäck vid och har du tur kan du träffa på både Skogsmulle, hans barn och lilla Grötnisse.